Giản vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Giản Vương)

Giản Vương (chữ Hán: 簡王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ thiên tửchư hầu, hoặc các phiên vương, quận vươngthân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
 1. Xuân Thu Chu Giản Vương
 2. Đông Chu Sở Giản Vương
 3. Đông Hán Trung Sơn Giản Vương
 4. Đông Hán Tế Nam Giản Vương
 5. Tây Lương Giản Vương
 6. Lưu Tống Kiến Bình Tuyên Giản Vương Lưu Hồng
 7. Nam Tề Thủy Hưng Giản Vương (hoặc Quảng Hưng Giản Vương) Tiêu Giám
 8. Nam Lương Quế Dương Giản Vương (truy tặng)
 9. Nam Lương Nam Khang Giản Vương
 10. Hậu Lương Nghĩa An Giản Vương (đời nhà Tùy gọi là Đào Khâu Giản Hầu)
 11. Bắc Ngụy Vũ Xương Giản Vương
 12. Bắc Ngụy Lạc An Giản Vương
 13. Bắc Ngụy Quảng Dương Giản Vương
 14. Bột Hải Giản Vương (sau được truy tôn là Giản Đế)
 15. Đường triều Giản Vương Lý Cấu
 16. Bắc Tống Cảnh Hiếu Giản Vương (hay Bộc Hiếu Giản Vương) Triệu Tông Hán
 17. Minh triều Tần Giản Vương
 18. Minh triều Lâm Đồng Huệ Giản Vương (còn có thụy hiệu khác là Tần An Vương)
 19. Minh triều Tấn Giản Vương
 20. Minh triều Chu Giản Vương
 21. Minh triều Ba Lăng Điệu Giản Vương
 22. Minh triều Đại Giản Vương
 23. Minh triều Túc Giản Vương
 24. Minh triều Liêu Giản Vương
 25. Minh triều Mân Giản Vương
 26. Minh triều Hàn Giản Vương
 27. Minh triều Thẩm Giản Vương
 28. Minh triều Y Giản Vương
 29. Minh triều Triệu Giản Vương
 30. Minh triều Trịnh Giản Vương
 31. Minh triều Tương Giản Vương
 32. Minh triều Cát An Túc Giản Vương
 33. Minh triều Sùng Giản Vương
 34. Minh triều Cát Giản Vương
 35. Minh triều Huy Giản Vương
 36. Minh triều Lộ Giản Vương
 37. Minh triều Từ Giản Vương
 38. Minh triều Kinh Giản Vương
 39. Minh triều Âu Ninh Ai Giản Vương (trước đó có thụy hiệu là Từ Ai Vương)

Xem thêm

sửa