Văn Mục Công (chữ Hán:文穆公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Đông Tấn Tế Dương Văn Mục Công Sái Mô (truy tặng, thực tế chỉ là Tế Dương Văn Mục Nam)
  • Đông Tấn Nam Xương Văn Mục Công Hy Âm
  • Bắc Ngụy Lũng Tây Văn Mục Công Lý Xung (trước sau còn có các tước hiệu khác như Thuận Dương Văn Mục Hầu, Vinh Dương Văn Mục quận hầu, Dương Bình Văn Mục quận hầu và Thanh Uyên Văn Mục huyện hầu)
  • Bắc Tống Tần Văn Mục Công Lã Mông Chính
  • Nam Tống Dự Chương Văn Mục Công Lưu Đức Tú (trước đây lần lượt từng giữ chức: Phong Thành Văn Mục Nam, Phong Thành Văn Mục Tử, Phong Thành Văn Mục Bá và Dự Chương Văn Mục Hầu)
  • Nguyên triều Ngụy Văn Mục Công Cận Đức Tiến

Xem thêm

sửa