Wikipedia:Yêu cầu gỡ quyền

Trang này cho phép bảo quản viên xem xét và thực hiện các yêu cầu gỡ bỏ quyền sử dụng chức năng/công cụ đã được cấp cho một thành viên trên Wikipedia tiếng Việt (bao gồm quyền miễn cấm IP, quyền lùi sửa, quyền người dùng bot, quyền tuần tra và quyền được tự động đánh dấu tuần tra).

Quy địnhSửa đổi

Nếu bạn muốn quyền/công cụ của bạn được gỡ bỏ, hãy đưa yêu cầu của bạn vào trang này hoặc liên hệ với một bảo quản viên.

Nơi đây không phù hợp để yêu cầu xem xét quyền của một thành viên khác. Nếu bạn cho rằng một thành viên cần phải bị gỡ quyền vì hành động của người đó, hãy thông báo tại Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên.

Riêng yêu cầu của chính thành viên nhằm được gỡ bỏ quyền/công cụ Bảo quản viênKiểm định viên mà thành viên đó đã được phong cấp, không thể thực hiện ở đây hay bất cứ trang nào tại Wikipedia tiếng Việt, mà yêu cầu phải được đưa lên m:Steward requests/permissions.

Yêu cầu từ phía cộng đồng, thường biểu hiện dưới hình thức bất tín nhiệm, nhằm xem xét gỡ bỏ quyền/công cụ của một Bảo quản viên (hay một Điều phối viên, Hành chính viên hay Kiểm định viên), có thể được thực hiện thông qua biểu quyết tại trang Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm.

Các yêu cầu hiện hànhSửa đổi

Lưu trữSửa đổi

Xem thêmSửa đổi