Chúa tể những chiếc nhẫn: Hiệp hội nhẫn thần – Theo ngôn ngữ khác