Sự kiện tuyệt chủng Kỷ Trias–Jura – Theo ngôn ngữ khác