Vương hoàng hậu (Minh Hiến Tông) – Theo ngôn ngữ khác