Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Hide on Rosé (thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Điều phối viên, Thành viên được xác nhận mở rộng, Kỹ thuật viên bản mẫu, Người tải lên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

 • 01:42, ngày 17 tháng 4 năm 2024 Hide on Rosé thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ bot giả (tạm thời cho đến 00:00, ngày 18 tháng 4 năm 2024), điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên đến điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên (Xong)
 • 00:00, ngày 16 tháng 4 năm 2024 ThiênĐế98 thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên đến bot giả (tạm thời cho đến 00:00, ngày 18 tháng 4 năm 2024), điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên (Yêu cầu của người dùng bảo trì tập tin, tránh tràn trang thay đổi gần đây.)
 • 13:53, ngày 14 tháng 1 năm 2024 Hide on Rosé thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ bot giả (tạm thời cho đến 06:55, ngày 21 tháng 1 năm 2024), điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên đến điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên (Xong, không còn cần nữa)
 • 06:55, ngày 14 tháng 1 năm 2024 Nguyentrongphu thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên đến bot giả (tạm thời cho đến 06:55, ngày 21 tháng 1 năm 2024), điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên
 • 14:35, ngày 23 tháng 4 năm 2023 Hide on Rosé thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ bot giả (tạm thời cho đến 03:24, ngày 30 tháng 4 năm 2023), điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên đến điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên (Xong việc.)
 • 03:24, ngày 23 tháng 4 năm 2023 TuanUt thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên đến bot giả (tạm thời cho đến 03:24, ngày 30 tháng 4 năm 2023), điều phối viên, thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên (theo yêu cầu: https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn%3ATuanUt&diff=69913568&oldid=69912083)
 • 05:40, ngày 20 tháng 4 năm 2023 ThiênĐế98 thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên, người lùi sửa, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên đến thành viên được xác nhận mở rộng, kỹ thuật viên bản mẫu, người tải lên và điều phối viên (Theo kết quả biểu quyết bầu chọn DPV tại Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Tryvix1509)
 • 16:17, ngày 9 tháng 12 năm 2022 Hide on Rosé thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ bot giả (tạm thời cho đến 16:57, ngày 9 tháng 12 năm 2022), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên, người lùi sửa, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên đến người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên, người lùi sửa, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên (Có lẽ đã xong) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 14:57, ngày 9 tháng 12 năm 2022 Plantaest thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên, người lùi sửa, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên đến bot giả (tạm thời cho đến 16:57, ngày 9 tháng 12 năm 2022), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên, người lùi sửa, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên (Theo yêu cầu)
 • 11:11, ngày 27 tháng 11 năm 2022 Plantaest thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên, người lùi sửa và kỹ thuật viên bản mẫu đến người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên, người lùi sửa, kỹ thuật viên bản mẫu và người tải lên (Theo yêu cầu)
 • 09:31, ngày 24 tháng 10 năm 2022 Alphama thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên, người lùi sửa và kỹ thuật viên bản mẫu
 • 03:14, ngày 18 tháng 10 năm 2022 Nguyentrongphu thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa đến thành viên được xác nhận mở rộng, người lùi sửa, tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra
 • 00:21, ngày 15 tháng 9 năm 2022 Plantaest thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hide on Rosé từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa (Thành viên tham gia chống phá hoại)
 • 08:55, ngày 11 tháng 9 năm 2022 Hide on Rosé thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Trả lời