Đức Công

trang định hướng Wikimedia

Đức Công (chữ Hán: 德公) là thụy hiệu của một số vị công tước.

Danh sách sửa

  • Tây Chu La Đức công
  • Đông Chu Tần Đức công
  • Đông Chu Kỷ Đức công
  • Bắc Chu Vu Đức quốc công Dương Hùng (trước đó từng làm Thanh Thủy Đức huyện tử và Vũ Dương Đức huyện công, đời nhà Tùy được tiến phong làm Quảng Bình Đức quận vương và Thanh Chương Đức quận vương, tiếp đó được cải phong làm An Đức Đức Vương và Quán Đức Vương)
  • Đường triều Bao Đức Công (hoặc Duyện Đức Công) Lý Lân (trước kia từng làm Vị Nguyên Đức Nam)

Xem thêm sửa