Tĩnh Công

trang định hướng Wikimedia

Tĩnh Công (chữ Hán: 静公 hoặc 靖公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc hoặc các quan đại thần từ thời nhà Hán về sau trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

 1. Tây Chu Chương Tĩnh công
 2. Tây Chu La Tĩnh công
 3. Tây Chu Hứa Tĩnh công (thụy hiệu thật là Tĩnh Nam)
 4. Đông Chu Tần Tĩnh công (truy tôn)
 5. Đông Chu Tào Tĩnh công
 6. Đông Chu Kỷ Tĩnh công
 7. Đông Chu Đan Tĩnh công
 8. Đông Chu Tấn Tĩnh công
 9. Đông Chu Đông Chu Tĩnh công (có thụy hiệu khác là Văn Quân)
 10. Bắc Ngụy Kinh Dương Tĩnh công
 11. Tùy triều Nhiêu Dương Tĩnh Công Trưởng Tôn Sí (truy tặng, thực tế chỉ là Nhiêu Dương Tĩnh Tử)
 12. Vũ Chu Lỗ Tĩnh công (truy tôn, sau được nâng lên là Thái Nguyên Tĩnh Vương, sau nữa được cải thụy làm Thành Đế)
 13. Bắc Tống Nghi Hy Tĩnh Công Trịnh Thân (郑绅): (sau được tiến phong làm Lạc Bình Hy Tĩnh quận vương và truy tặng làm Nam Dương Hi Tĩnh quận vương)
 14. Minh triều Lãi Tương Tĩnh công (truy tặng, thực tế chỉ là Bảo Định Tương Tĩnh bá)
 15. Minh triều Ninh Vinh Tĩnh Công Chu Năng (truy tặng, thực tế chỉ là Khánh Vân Vinh Tĩnh Hầu, trước đó từng thụ phong Khánh Vân Vinh Tĩnh Bá)
 16. Việt Nam Hậu Lê triều Chiêu Huân Tĩnh Công Nguyễn Kim (có thụy hiệu khác là Trung Hiến Công, sau được chúa Nguyễn truy tôn là Tĩnh Vươngnhà Nguyễn truy tôn là Tĩnh Đế)
 17. Việt Nam Nguyễn triều Thường Tín Ôn Tĩnh quận công Nguyễn Phúc Cự (sau được truy tặng làm Thường Tín Trang Cung vương)

Xem thêm sửa