Trang Cung Vương (chữ Hán:莊恭王) là thụy hiệu của một số vị quốc vương, phiên vương, thân vương hoặc quận vương trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

 1. Nguyễn triều Lãng Xuyên Trang Cung quận vương Nguyễn Uông (truy tặng, trước từng được truy tặng làm Lãng Xuyên Trang Cung quận công, thực tế thời nhà Lê trung hưng chỉ là Lãng Xuyên Trang Cung hầu và truy tặng Lãng Trang Cung quận công)
 2. Nguyễn triều Thụy Nguyên Trang Cung quận vương Nguyễn Phúc Ưng Chân (vua Đồng Khánh truy tặng, sau được vua Thành Thái truy tôn là Cung Huệ đếMinh Huệ Đế, thường gọi tắt là Huệ đế, trước kia từng làm Xuân Trường Trang Cung công và Thụy Trang Cung Công, tuy nhiên sử sách thường chép là Dục Đức Đế)
 3. Nguyễn triều Văn Lãng Trang Cung quận vương Nguyễn Phúc Hồng Dật (truy tặng, trước kia từng làm Văn Lãng Trang Cung quận công và Lãng Trang Cung Công, tuy có thời kỳ đăng cơ nhưng sử sách thường chép là Phế Đế hay Hiệp Hòa Đế)
 4. Nguyễn triều Hoài Nhân Trang Cung quận vương Nguyễn Phúc Ưng Lịch (thường được biết đến với danh hiệu Hàm Nghi Đế, có thụy hiệu khác là Xuất Đế)
 5. Nguyễn triều Thái Thạnh Trang Cung quận vương Nguyễn Phúc Hồng Phó (truy tặng, thực tế giữ chức Thái Thạnh Trang Cung Công và Thái Trang Cung quốc công)
 6. Nguyễn triều An Phúc Trang Cung quận vương Nguyễn Phúc Hồng Kiện (truy tặng, thực tế giữ các tước hiệu: An Phúc Cung Túc quận công, An Phúc Cung Túc Công và Thường Cung Túc quốc công)
 7. Nguyễn triều Tuy Hòa Trang Cung quận vương Nguyễn Phúc Hồng Truyền (truy tặng, thực tế từng giữ các tước hiệu: Tuy Hòa Trang Cung quận công, Tuy Trang Cung quốc công, Phụng Trang Cung quốc công và Vinh Trang Cung quốc công)
 8. Nguyễn triều Phú Bình Trang Cung quận vương Nguyễn Phúc Miên Áo (truy tặng, thực tế giữ các tước hiệu Phú Bình Trang Cung quận công và Phú Bình Trang Cung Công)
 9. Nguyễn triều Thường Tín Trang Cung quận vương Nguyễn Phúc Cự (truy tặng, thực tế chỉ là Thường Tín Ôn Tĩnh Công)
 10. Nguyễn triều An Khánh Trang Cung Vương (hoặc An Khánh Trang Cung quận vương) Nguyễn Phúc Quang (truy tặng, thực tế gọi là An Khánh Trang Mẫn công)
 11. Nguyễn triều Phò Quang Trang Cung quận vương Tôn Thất Hân (truy tặng, thực tế lần lượt giữ các tước hiệu: Phò Quang Trang Cung tử, Phò Quang Trang Cung bá, Phò Quang Trang Cung Hầu và Phò Quang Trang Cung quận công)

Xem thêm sửa