Vệ Cung Vương (chữ Hán:卫恭王) có thể là những vị phiên vương sau:

Danh sách sửa

  • Vệ Cung Vương Lý Thái đời nhà Đường (hoặc Nghi Đô Cung vương, Việt Cung vương, Ngụy Cung vương và Bộc Cung vương, có giai đoạn bị phế làm Đông Lai Cung quận vương hoặc Thuận Dương Cung quận vương)
  • Vệ Cung Vương Chu Chiêm Diên đời nhà Minh

Xem thêm sửa