Cung Tử (chữ Hán: 共子 hoặc 恭子) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Đông Chu liệt quốc và nhiều vị đại thần đời sau trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Cung Tử (共子)Sửa đổi

Danh sách Cung Tử (恭子)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi