Trang Cung Công (chữ Hán:莊恭公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sáchSửa đổi

  1. Nguyễn triều Lãng Xuyên Trang Cung quận công Nguyễn Uông (truy tặng, thực tế thời nhà Lê trung hưng chỉ là Lãng Xuyên Trang Cung Hầu và truy tặng Lãng Trang Cung quận công), sau được truy tôn nâng cấp thành Lãng Xuyên Trang Cung quận vương)
  2. Nguyễn triều Xuân Trường Trang Cung Công (hoặc Thụy Trang Cung Công) Nguyễn Phúc Ưng Chân (sau vua Đồng Khánh truy tặng làm Thụy Nguyên Trang Cung quận vương, sau nữa được vua Thành Thái truy tôn là Cung Huệ đếMinh Huệ Đế, thường gọi tắt là Huệ đế, tuy nhiên sử sách thường chép là Dục Đức Đế)
  3. Nguyễn triều Văn Lãng Trang Cung quận công (hoặc Lãng Trang Cung Công) Nguyễn Phúc Hồng Dật (sau được truy phong làm Văn Lãng Trang Cung quận vương, tuy có thời kỳ đăng cơ nhưng sử sách thường chép là Phế Đế hay Hiệp Hòa Đế)
  4. Nguyễn triều Thái Thạnh Trang Cung Công (hoặc Thái Trang Cung quốc công) Nguyễn Phúc Hồng Phó (sau được truy phong làm Thái Thạnh Trang Cung quận vương)
  5. Nguyễn triều Tuy Hòa Trang Cung quận công (hoặc Tuy Trang Cung quốc công, Phụng Trang Cung quốc công và Vinh Trang Cung quốc công) Nguyễn Phúc Hồng Truyền (sau được truy tặng làm Tuy Hòa Trang Cung quận vương)
  6. Nguyễn triều Phú Bình Trang Cung quận công (hoặc Phú Bình Trang Cung Công) Nguyễn Phúc Miên Áo (sau được truy phong làm Phú Bình Trang Cung quận vương)
  7. Nguyễn triều Phò Quang Trang Cung quận công Tôn Thất Hân (trước từng giữ các tước hiệu: Phò Quang Trang Cung tử, Phò Quang Trang Cung bá, Phò Quang Trang Cung Hầu, cuối cùng được truy tặng làm Phò Quang Trang Cung quận vương)

Xem thêmSửa đổi