Trang Mẫn Công (chữ Hán:莊敏公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

  1. Nam Tống Kim Hóa Trang Mẫn quận công Mã Quang Tổ (马光祖)
  2. Nam Tống Kim Lăng Trang Mẫn Công Ngô Uyên (吴渊)
  3. Minh triều Y Trang Mẫn Công Trần Dự (陈豫): truy tặng, thực tế chỉ là Bình Giang Trang Mẫn Bá
  4. Nguyễn triều An Khánh Trang Mẫn Công Nguyễn Phúc Quang (sau được truy tặng làm An Khánh Trang Cung quận vương và An Khánh Trang Cung vương)

Xem thêm sửa