Trang Mẫn Thượng Thư (chữ Hán:莊敏尚书) là thụy hiệu của một số vị Thượng thư trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi