Trinh Mẫn Quân (chữ Hán:贞愍君) là thụy hiệu của một số vị tông thất nhà Triều Tiên trong lịch sử chế độ phong kiến trên bán đảo Triều Tiên.

Danh sách sửa

  • Phúc Thành Trinh Mẫn quân Lý Mi
  • Lâm Hải Trinh Mẫn quân Lý Tân
  • Cẩm Thành Trinh Mẫn đại quân Lý Du

Xem thêm sửa