Cung vương

trang định hướng Wikimedia

Cung vương (chữ Hán 恭王, 龔王, 共王) là thụy hiệu của một số vị quân chủchư hầu hoặc phiên vương hay thân vươngquận vương trong lịch sử chế độ phong kiến ở khu vực Á Đông.

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Tiên Tần sửa

Tây Hán sửa

Đông Hán sửa

Tào Ngụy sửa

  • Phong Cung vương (trước kia từng làm Trung Đô Cung Công và Trường Tử Cung Công)
  • Trung Sơn Cung vương (hoặc Tán Cung vương và Bộc Dương Cung vương, thời Đông Hán lần lượt gọi là: Bình Hương Cung hầu, Đông Hương Cung hầu và Tán Cung hầu, thời Tào Ngụy ban đầu tiến phong làm Tán Cung công)
  • Trần Lưu Cung vương (thời Đông Hán từng làm Mi Cung hầu, thời Tào Ngụy ban đầu được tiến phong làm Tương Ấp Cung công)

Lưỡng Tấn sửa

Thập lục quốc sửa

Bắc Ngụy sửa

Lưu Tống sửa

Nam Tề sửa

Nhà Lương sửa

Bắc Tề sửa

Nhà Vũ Chu sửa

  • Triệu Túc Cung Vương (hoặc Bắc Bình Túc Cung Vương) Võ Cư Thường (truy tôn, có thụy hiệu khác là Chương Kính Đế)

Nhà Tùy sửa

Nhà Đường sửa

Lưỡng Tống sửa

Minh sửa

Thanh sửa

Triều Tiên sửa

Tân La sửa

Cao Ly sửa

Triều Tiên sửa

Xem thêm sửa