Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota /displayed  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amorphea  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Obazoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Choanozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Protostomia  [Taxonomy; sửa]
(kph): Spiralia  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Lophotrochozoa  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Mollusca  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Bivalvia  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: Heterodonta  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ lớp: Euheterodonta  [Taxonomy; sửa]
Liên bộ: Imparidentia  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Cardiida  [Taxonomy; sửa]
Liên họ: Cardioidea  [Taxonomy; sửa]
Họ: Cardiidae  [Taxonomy; sửa]
Phân họ: Tridacninae  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Cardiidae [Taxonomy; sửa]
Cấp: subfamilia (hiển thị là Phân họ)
Liên kết: Trai tượng|Tridacninae(liên kết đến Trai tượng)
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên:

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Tridacninae/edithistory