Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota /displayed  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amorphea  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Obazoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Choanozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Protostomia  [Taxonomy; sửa]
(kph): Spiralia  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Lophotrochozoa  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Mollusca  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Bivalvia  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: Heterodonta  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ lớp: Euheterodonta  [Taxonomy; sửa]
Liên bộ: Imparidentia  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Imparidentia. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Imparidentia's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Euheterodonta [Taxonomy; sửa]
Cấp: superordo (hiển thị là Liên bộ)
Liên kết: Imparidentia
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên:

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Imparidentia/edithistory