Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu {{Unbalanced}} sẽ phân loại các bài viết được gắn thẻ vào Thể loại:Bài viết cần nhiều quan điểm hơn. Bản mẫu này tự tham khảo, và không được thay thế nó.

Sử dụng

sửa
{{Unbalanced|date=tháng 6 năm 2024}}

Để làm cho biểu ngữ cụ thể hơn, có thể chỉ đến Phần cụ thể, thay vì Bài viết như sau:

{{Unbalanced|Phần|date=tháng 6 năm 2024}}

Xem thêm

sửa