Bản mẫu {{Unbalanced}} sẽ phân loại các bài viết được gắn thẻ vào Thể loại:Bài viết cần nhiều quan điểm hơn. Bản mẫu này tự tham khảo, và không được thay thế nó.

Sử dụng Sửa đổi

{{Unbalanced|date=tháng 9 năm 2023}}

Để làm cho biểu ngữ cụ thể hơn, có thể chỉ đến Phần cụ thể, thay vì Bài viết như sau:

{{Unbalanced|Phần|date=tháng 9 năm 2023}}

Xem thêm Sửa đổi