Cảnh Liệt Vương (chữ Hán:景烈王) là thụy hiệu của một số vị quốc vương, phiên vương, quận vương hay thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi