Chu Khuê

Chu Khuê (chữ hán: 朱珪,1731-1806), quan lại nhà Thanh dưới thời Càn LongGia Khánh.

Tiểu sửSửa đổi

Chu Khuê tự Thạch Quân, là người Huyện Đại Hưng, Bắc Kinh. Ông là nhà chính trị gia, học giả, Đại học sĩ dưới thời Càn Long và Gia Khánh. Ông là một trong các đại thần trong triều đình nhà Thanh dưới thời Càn Long như A Quế, Kỷ Hiểu Lam, Lưu Dung chống lại bè đảng Hòa Thân, Hòa Lâm, Phúc Khang An, Phúc Trường An.

Quan LộSửa đổi

Năm Càn Long thứ 13 (1748) ông đỗ tiến sĩ năm 18 tuổi.

Năm Càn Long thứ 25 (1760), ông đảm nhận Phúc Kiến lương dịch đạo, sau đó được cất nhắc làm án sát sử.

Năm Càn Long thứ 32 (1767), ông được bổ nhiệm làm Hồ Bắc án sát sử, sau đó lại đảm nhận phó sơn tây bố chính sử cập thự nhậm tuần phủ.

Năm Càn long thứ 40 (1775), ông được triệu về kinh làm việc bên cạnh hoàng đế, cải thụ thị giảng học sĩ, trực tại thượng thư phòng, đảm nhận thầy dạy học cho hoàng tử Vĩnh Diễm.

Năm Càn Long thứ 55 (1790), ông nhậm chức tuần phủ An Huy.

Năm Càn Long thứ 57 (1792), ông được cất nhấc làm lễ bộ thị lang, sau đó điều về binh bộ.

Năm Càn Long thứ 59 (1794), ông được điều làm tuần phủ Quảng Đông, sau đó nhậm chức Tổng đốc Lưỡng Quảng nhận lấy tả đô ngự sử, nhận hàm binh bộ thượng thư, nhưng bảo lưu chức tuần phủ Quảng Đông.

Năm Gia khánh nguyên niên (1796), ông đảm nhận tổng đốc Lưỡng Quảng, kiêm tuần phủ Quảng Đông.

Năm Gia Khánh thứ 2 (1797), ông điều làm binh bộ thượng thư, sau đó điều làm lại bộ và hộ bộ thượng thư, nhưng bảo lưu nhậm chức tuần phủ.

Năm Gia Khánh thứ 4 (1799), Thái thượng hoàng Càn Long băng hà. Gia Khánh triệu Chu Khuê về kinh, trực nam thư phòng, quản hộ bộ tam khố, gia thái tử thiếu bảo, tứ đệ tây hoa môn ngoại. Không lâu nhậm làm thượng thư phòng tổng sư phó, điều hộ bộ thượng thư.

Năm Gia Khánh thứ 5 (1800), ông kiêm lại bộ thượng thư. Về sau bị tước chức vị.

Năm Gia Khánh thứ 7 (1802), ông nhận làm hiệp ban đại học sĩ, khôi phục thái tử thiếu bảo hàm. Không lâu kiêm nhậm hàn lâm viện chưởng viện học sĩ, phong thái tử thiếu phó. Năm Gia Khánh thứ 10 (1805), ông được phong làm nhân các đại học sĩ, quản lí công bộ. Chu Khuê ở tuổi 76 thì xin cáo lão hồi hương.

Năm Gia Khánh thứ 11 (1806), tháng 12 ông lâm bệnh qua đời. Được truy phong làm thái phó, tự hiền lương từ, tứ kim trị táng, thuỵ văn chính.

Chú thíchSửa đổi

《thanh sử cảo 》liệt truyền nhất bách nhị thập thất

《thanh sử cảo 》bản kỉ thập ngũ

《thanh sử cảo 》bản kỉ thập lục

Tham khảoSửa đổi

Triệu nhĩ tốn đẳng, 《thanh sử cảo 》, trung hoa thư cục điểm hiệu bản

Tiền thật phủ biên, 《thanh đại chức quan niên biểu 》, trung hoa thư cục, 1980niên

Tôn nhĩ chuẩn, trần thọ kì, trình tổ lạc, nguy kính trung, 《trọng soạn phúc kiến thông chí 》, thanh đồng trị thất ~thập niên (1868~1871niên )