Duệ Vương (chữ Hán: 睿王) có thể là:

Thụy hiệu Sửa đổi

Tước hiệu Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi