Duệ Vương (chữ Hán: 睿王) có thể là:

Thụy hiệu sửa

Tước hiệu sửa

Xem thêm sửa