Huệ Thế Tử (chữ Hán:惠世子) là thụy hiệu của một số vị Thế tử trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa