Kinh tế học lao động

Kinh tế học lao động là một chuyên ngành của kinh tế học tìm hiểu về chức năng và động lực của thị trường cho lao động. Thị trường lao động hoạt động thông qua sự tương tác giữa người lao động và nhà tuyển dụng. Kinh tế học lao động xem xét về người cung cấp dịch vụ lao động (người lao động) và người yêu cầu dịch vụ lao động (nhà tuyển dụng) và cố gắng tìm hiểu mô hình kết quả của tiền lương, việc làm và thu nhập.

Liên kết sửa

Tham khảo sửa