Lịch sử hành chính Bình Thuận

Tổ chức hành chính trước 1975Sửa đổi

Tổ chức hành chính từ 1975 đến 1992Sửa đổi

 1. Thành lập ở khu kinh tế mới Đồng Giang (xã Lạc Tánh) một xã mới lấy tên là xã Đức Thuận.
 2. Thành lập ở khu kinh tế mới Đồi Giang (xã Đoàn kết) một xã mới lấy tên là xã Đức Bình.
 3. Thành lập ở khu kinh tế mới thuộc xã Bắc Ruộng một xã mới lấy tên là xã Đức Tân
 4. Thành lập ở khu kinh tế mới thuộc xã Nghị Đức một xã mới lấy tên là xã Đức Phú
 5. Tách các thôn Gia Huynh, Suối Kiết, Bà Tá và sông Dinh của xã Lạc Tánh, lập thành một xã mới lấy tên là xã Suối Kiết.
 6. Chia xã Võ Đắc thành hai xã lấy tên là xã Đức Tài và xã Đức Hạnh.
 7. Xã Đoàn Kết đổi tên thành xã Đồng Kho.
  • Huyện Hàm Tân:
 1. Hợp nhất xã Tân Sơn và xã Tân Mỹ thành một xã lấy tên là xã Sơn Mỹ.
 2. Chuyển xã Tân Hòa thành thị trấn lấy tên là thị trấn La Gi.
  • Huyện Hàm Thuận:
 1. Tách thôn 4, thôn 5, thôn Dân Cường và thôn Bình An của xã Hàm Trí lập thành một xã mới lấy tên là xã Hồng Liêm.
 2. Tách thôn Dân Tiến, các thôn kinh tế mới 23 và 25 của xã Hàm Kiệm và thôn 2 của xã Tân Lập để lập thành một xã mới lấy tên là xã Hàm Minh.
 3. Chuyển xã Hàm Dũng thành thị trấn lấy tên là thị trấn Mũi Né.
  • Huyện Bắc Bình:
 1. Tách thôn Nghĩa Thuận, thôn Bàu Ốc của xã Lương Sơn và khu kinh tế mới Lương Nhơn của xã Hồng Thái lập thành một xã mới lấy tên là xã Bình Tân.
 2. Hợp nhất xã Phú Tuy và xã Lạc Tri thành một xã lấy tên là xã Phú Lạc.
 3. Sáp nhập thôn Tiến Thắng và thôn Tiến Lộc của xã Phan Tiến vào xã Sông Lũy.
 4. Chuyển xã Phan Rí Cửa thành thị trấn lấy tên là thị trấn Phan Rí Cửa.
  • Thị xã Phan Thiết:
 1. Tách tiểu khu E, tiểu khu 10 của phường Đức Long và các thôn Phú Mỹ, Phú Khánh và Bình Tú của xã Hàm Mỹ lập thành một xã lấy tên là xã Tiến Lợi.
 2. Tách các tiểu khu 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 63 và các thôn Đại Tài, Đại Hòa của phường Phú Trinh lập thành một xã mới lấy tên là xã Phong Nẫm.
 3. Xã Hàm Hải đổi tên thành xã Phú Hải.
 1. Huyện Tuy Phong gồm có 10 xã Hòa Phú, Hòa Minh, Chí Công, Bình Thạnh, Liên Hương, Phước Thể, Phú Lạc, Vĩnh Hảo, Phan Dũng, Phong Phú và thị trấn Phan Rí Cửa. Trụ sở huyện đóng tại xã Liên Hương.
 2. Huyện Bắc Bình gồm có sáp nhập xã Hồng Phong, huyện Hàm Thuận cùng tỉnh và 14 xã Phan Rí Thành, Chợ Lầu, Lương Sơn, Bình Tân, Sông Lũy, Phan Sơn, Phan Thanh, Hồng Thái, Phan Hiệp, Phan Hòa, Phan Lâm, Phan Điền, Hải Ninh và Hòa Thắng. Trụ sở huyện đóng tại xã Hải Ninh.
 3. Huyện Hàm Thuận Bắc gồm có sáp nhập xã La Dạ, huyện Đức Linh cùng tỉnh và 12 xã Hàm Nhơn, Hàm Đức, Hồng Sơn, Hồng Liêm, Hàm Thắng, Hàm Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Chính, Ma Lâm, Hàm Phú, Hàm Trí và Đông Giang. Trụ sở huyện đóng tại xã Mã Lâm.
 4. Huyện Hàm Thuận Nam gồm có sáp nhập 3 xã Tân Lập, Tân Thuận và Tân Thành, huyện Hàm Tân cùng tỉnh và 6 xã Hàm Mỹ, Hàm Cần, Mỹ Thạnh, Hàm Thạnh, Hàm Kiệm và Hàm Minh. Trụ sở huyện đóng tại xã Tân Lập.
 5. Huyện Đức Linh gồm 7 xã Trà Tân, Đức Tài, Đức Hạnh, Nam Chính, Võ Xu, Mê Pu và Sùng Nhơn. Trụ sở huyện đóng tại xã Võ Xu.
 6. Huyện Tánh Linh gồm có 12 xã Đức Phú, Nghị Đức, Đức Tân, Bắc Ruộng, Huy Khiêm, La Ngâu, Đồng Kho, Đức Bình, Đức Thuận, Lạc Tánh, Gia An và Suối Kiết. Trụ sở huyện đóng tại xã Lạc Tánh.
  • Mở rộng thị xã Phan Thiết:
 1. Thị xã Phan Thiết mở rộng trên cơ sở sáp nhập xã Hàm Tiến và thị trấn Mũi Né, huyện Hàm Thuận và chuyển thị trấn Mũi Né thành phường Mũi Né.
 • Ngày 28 tháng 11 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng Quyết định phân vạch địa giới xã thuộc tỉnh Thuận Hải[4] như sau:
  • Huyện Tuy Phong:
 1. Giải thể xã Liên Hương để thành lập thị trấn Liên Hương.
  • Huyện Đức Linh:
 1. Chia xã Trà Tân thành hai xã lấy tên là xã Trà Tân và xã Tân Hà.
 2. Chia xã Nam Chính thành hai xã lấy tên là xã Nam Chính và xã Đức Chính.
 3. Chia xã Võ Xu thành hai xã lấy tên là xã Võ Xu và xã Vũ Hòa.
  • Huyện Tánh Linh:
 1. Chia xã Bắc Ruộng thành hai xã lấy tên là xã Bắc Ruộng và xã Mang Tố.
 2. Chia xã Suối Kiết thành hai xã lấy tên là xã Suối kiết và xã Gia Huynh.
  • Huyện Hàm Thuận Bắc:
 1. Chia xã Hàm Trí thành hai xã lấy tên là xã Hàm Trí và xã Thuận Hòa.
 2. Chia xã Hàm Phú thành hai xã lấy tên là xã Hàm Phú và xã Thuận Minh.
 3. Chia xã Đông Giang thành hai xã lấy tên là xã Đông Giang và xã Đông Tiến.
  • Huyện Hàm Thuận Nam:
 1. Chia xã Hàm Thạnh thành hai xã lấy tên là xã Hàm Thạnh và xã Mương Mán.
 2. Chia xã Hàm Kiệm thành hai xã lấy tên là xã Hàm Kiệm và xã Hàm Cường.
  • Thị xã Phan Thiết:
 1. Thành lập xã Tiến Thành thuộc khu kinh tế mới Khe Cả.
 • Ngày 20 tháng 6 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng quyết định điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc các huyện Bắc BìnhHàm Thuận Nam, tỉnh Thuận Hải[5] như sau:
  • Chia xã Hải Ninh thuộc huyện Bắc Bình thành 2 xã lấy tên là xã Hải Ninh và xã Bình An.
  • Chia xã Tân Thành thuộc huyện Hàm Thuận Nam thành 2 xã lấy tên là xã Tân Thành và xã Thuận Quý.
 • Năm 1990, Ban Tổ chức Chính phủ quyết định điều chỉnh địa giới xã Sùng Nhơn để thành lập xã Đa Kai thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Thuận Hải[6].
 • Ngày 26 tháng 12 năm 1991, theo nghị quyết của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 10, tỉnh Thuận Hải được chia tách thành hai tỉnh Bình ThuậnNinh Thuận.

Tổ chức hành chính từ 1992 đến naySửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Quyết định phân vạch địa giới huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải
 2. ^ Quyết định điều chỉnh địa giới xã thị trấn thuộc các huyện thuộc tỉnh Thuận Hải
 3. ^ Quyết định phân vạch địa giới huyện thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải
 4. ^ Quyết định phân vạch địa giới xã thuộc tỉnh Thuận hải
 5. ^ Quyết định điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc các huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Nam, tỉnh Thuận Hải
 6. ^ Quyết định số 298/QĐ-TCCP điều chỉnh địa giới xã Sùng Nhơn để thành lập xã Đa Kai thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Thuận Hải
 7. ^ Nghị định 37/1999/NĐ-CP thành lập thị trấn huyện lỵ các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
 8. ^ Nghị định 81/1999/NĐ-CP thành lập thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận
 9. ^ Nghị định về việc thành lập phường Phú Tài, Xuân An, Hàm Tiến, Phú Hải, đổi tên xã Hàm Tiến thuộc thành phố Phan Thiết và thành lập xã Đa Mi thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
 10. ^ Nghị định 84/2003/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận
 11. ^ Nghị định 139/2003/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Tân Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
 12. ^ Nghị định 114/2005/NĐ-CP thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
 13. ^ Nghị định 176/2007/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
 14. ^ Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH14 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tham khảoSửa đổi