Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mô-đun này tạo biểu ngữ bảo vệ và biểu tượng ổ khóa được đặt ở đầu trang được khóa.

Sử dụng

Hầu hết người dùng sẽ không cần sử dụng mô-đun này trực tiếp. Để thêm các bản mẫu khóa vào các trang, bạn có thể sử dụng bản mẫu {{Khóa}} hoặc bạn có thể thấy thuận tiện hơn khi sử dụng một trong các bản mẫu khóa cụ thể hơn trong bảng bên dưới.

Từ wikitext

{{#invoke:Protection banner|main
| 1    = lý do
| small  = yes/no
| action  = hành động
| date   = ngày khóa
| user   = tên thành viên
| section = tên đề mục trang thảo luận
| category = no
}}

Cú pháp #invoke có thể được sử dụng để tạo các bản mẫu khóa cụ thể hơn {{ khóa}}. Ví dụ: có thể tạo một bản mẫu khóa luôn hiển thị biểu tượng ổ khóa bằng cách sử dụng mã {{#invoke:Protection banner|main|small=yes}}. Các trang gọi bản mẫu này vẫn có thể sử dụng các đối số khác, như action. Tuy nhiên, điều này chỉ hoạt động sâu một cấp; một trang gọi một bản mẫu gọi một bản mẫu khác chứa mã ở trên sẽ không thể tự động sử dụng các tham số như action.

Note: Bạn không còn có thể chỉ định hết hạn, vì nó được tự động truy xuất trong mọi trường hợp.

Từ Lua

Đầu tiên, gọi mô đun:

<syntaxhightlight lang="lua"> local mProtectionBanner = require('Module:Protection banner') </syntaxhightlight>

Sau đó, bạn có thể tạo các biểu ngữ bảo vệ bằng cách sử dụng chức năng _main.

<syntaxhightlight lang="lua"> mProtectionBanner._main(args, cfg, titleObj) </syntaxhightlight>

args là một bảng các đối số để truyền cho mô-đun. Để biết các khóa và giá trị có thể cho bảng này, hãy xem phần tham số. Biến cfgtitleObj chỉ dành cho thử nghiệm; cfg chỉ định một bảng cấu hình tùy chỉnh để sử dụng thay vì Module:Protection banner/config, and titleObj chỉ định một đối tượng mw.title để sử dụng thay vì tiêu đề hiện tại. args, cfgtitleObj đều là tùy chọn.

Tham số

Tất cả tham số đều là tùy chọn:

 • 1 – Lý do mà trang được khóa. Nếu được đặt, đây phải là một trong các giá trị được liệt kê trong bảng lý do.
 • small – Nếu đặt là "yes", "y", "1", hoặc "true", một biểu tượng ổ khóa được tạo ra thay vì biểu ngữ khóa đầy đủ.
 • action – Các hành động khóa. Phải là một trong số các dạng sau đây: "edit" (đối với khóa thông thường), "move" (đối với khóa di chuyển). Giá trị mặc định là "edit".
 • date – Ngày khóa. Đây phải là đầu vào hợp lệ cho tham số thứ hai của #time parser function. Đối số này có hiệu lực vì những lý do sử dụng tham số PROTECTIONDATE trong cấu hình của chúng. Đối số này chỉ có hiệu lực cho các lý do "office" và "reset".
 • user – Tên thành viên của thành viên để tạo liên kết cho. Kể từ tháng 7 năm 2014, điều này chỉ có hiệu lực khi lý do "usertalk" được chỉ định.
 • section – Tên phần của trang thảo luận của trang được khóa nơi diễn ra cuộc thảo luận. Tham số này hầu hết đều hoạt động, nhưng không phải tất cả, các giá trị của reason.
 • category – Không thêm thể loại nếu tham số này được đặt thành "no", "n", "0", hoặc "false".

Lý do

Bảng sau đây chứa các lý do có sẵn, cộng với các hành động có sẵn.

Lý do Hành động Miêu tả
blp edit Đối với các trang được khóa để tuân thủ quy định về Tiểu sử người đang sống
dispute edit Đối với các trang được khóa do tranh chấp sửa đổi
dmca edit Đối với các trang được khóa bởi Wikimedia Foundation do yêu cầu gỡ xuống từ en:Digital Millennium Copyright Act
ecp edit Đối với các bài viết trong lĩnh vực chủ đề được ủy quyền bởi ArbCom hoặc đáp ứng tiêu chí sử dụng của cộng đồng
mainpage edit Đối với các trang được khóa để được hiển thị trên Trang chính
office edit Đối với các trang được khóa bởi Wikimedia Foundation
reset edit Đối với các trang được khóa bởi Wikimedia Foundation và "đặt lại" đến phiên bản thường
sock edit Đối với các trang được khóa do rối phá hoại
template edit Đối với các bản mẫu và mô-đun Lua nguy hiểm cao
usertalk edit Đối với các trang được bảo vệ chống lại các sửa đổi gây rối bởi thành viên cụ thể
vandalism edit Đối với các trang được khóa để ngăn chặn phá hoại
dispute move Đối với các trang được khóa chống lại việc di chuyển trang do tranh chấp về tiêu đề trang
vandalism move Đối với các trang được khóa chống lại phá hoại trang di chuyển

Lỗi

Dưới đây là danh sách một số lỗi phổ biến mà mô-đun này có thể tạo ra và cách khắc phục chúng.

Sai ngày khóa trang

Lỗi: sai ngày khóa ("abc")

Lỗi này được tạo ra nếu bạn cung cấp một tham số |date= mà giá trị của nó không được công nhận là ngày hợp lệ bởi chức năng phân tích cú pháp #time. Nếu nghi ngờ, bạn chỉ có thể sử dụng một ngày ở định dạng "dd Month YYYY", ví dụ "28 tháng 6 2024". Để xem đầy đủ các đầu vào hợp lệ, xem #time documentation (chỉ tham số đầu tiên, chuỗi định dạng, có thể được chỉ định).

Sai hành động

Lỗi: sai hành động ("abc")

Lỗi này được tạo ra nếu bạn chỉ định một hành động khóa không hợp lệ. Chỉ có ba hành động hợp lệ: edit (mặc định, cho khóa thường) và move (cho khóa di chuyển). Điều này chỉ có thể nếu bạn đang sử dụng một bản mẫu hỗ trợ chỉ định thủ công hành động khóa, chẳng hạn như {{Khóa}} hoặc nếu bạn đang sử dụng trực tiếp #invoke. Nếu đây không phải là trường hợp, vui lòng để lại tin nhắn trên Thảo luận Mô đun:Protection banner.

Lý do không thể chứa ký tự cây đứng

Lỗi: lý do không thể chứa ký tự cây đứng ("|")

Lỗi này được tạo ra nếu bạn chỉ định một lý do sử dụng tham số |1= bao gồm ký tự cây đứng ("|"). Vui lòng kiểm tra xem bạn có đang nhập sai bản mẫu {{!}} vào tham số này không. Ký tự cây đứng không được phép vì mô-đun sử dụng nó trong nội bộ. Có thể xem danh sách các lý do hợp lệ trong phần lý do.

Một số lỗi khác

Nếu bạn thấy một lỗi khác ngoài các lỗi ở trên, đó có thể là lỗi trong mô-đun hoặc lỗi trong cấu hình. Xin vui lòng gửi một tin nhắn về nó tại Thảo luận Mô đun:Protection banner.

Thông tin kỹ thuật

Mô-đun này sử dụng dữ liệu cấu hình từ Module:Protection banner/config. Hầu hết các hành vi của mô-đun có thể được cấu hình ở đó, làm cho nó dễ dàng di chuyển qua các wiki khác nhau và các ngôn ngữ khác nhau.

Các trường hợp thử nghiệm chung cho mô-đun có thể được tìm thấy tại Module:Protection banner/testcases, và các trường hợp thử nghiệm cụ thể cho cấu hình của enwiki có thể được tìm thấy tại Module:Protection banner/config/testcases.

Báo cáo lỗi và yêu cầu tính năng nên được thực hiện trên the module's talk page.

-- This module implements {{pp-meta}} and its daughter templates such as
-- {{pp-dispute}}, {{pp-vandalism}} and {{pp-sock}}.

-- Initialise necessary modules.
require('strict')
local makeFileLink = require('Mô đun:File link')._main
local effectiveProtectionLevel = require('Mô đun:Effective protection level')._main
local effectiveProtectionExpiry = require('Mô đun:Effective protection expiry')._main
local yesno = require('Mô đun:Yesno')

-- Lazily initialise modules and objects we don't always need.
local getArgs, makeMessageBox, lang

-- Set constants.
local CONFIG_MODULE = 'Mô đun:Protection banner/config'

--------------------------------------------------------------------------------
-- Helper functions
--------------------------------------------------------------------------------

local function makeCategoryLink(cat, sort)
	if cat then
		return string.format(
			'[[%s:%s|%s]]',
			mw.site.namespaces[14].name,
			cat,
			sort
		)
	end
end

-- Validation function for the expiry and the protection date
local function validateDate(dateString, dateType)
	if not lang then
		lang = mw.language.getContentLanguage()
	end
	local success, result = pcall(lang.formatDate, lang, 'U', dateString)
	if success then
		result = tonumber(result)
		if result then
			return result
		end
	end
	error(string.format(
		'sai %s: %s',
		dateType,
		tostring(dateString)
	), 4)
end

local function makeFullUrl(page, query, display)
	return string.format(
		'[%s %s]',
		tostring(mw.uri.fullUrl(page, query)),
		display
	)
end

-- Given a directed graph formatted as node -> table of direct successors,
-- get a table of all nodes reachable from a given node (though always
-- including the given node).
local function getReachableNodes(graph, start)
	local toWalk, retval = {[start] = true}, {}
	while true do
		-- Can't use pairs() since we're adding and removing things as we're iterating
		local k = next(toWalk) -- This always gets the "first" key
		if k == nil then
			return retval
		end
		toWalk[k] = nil
		retval[k] = true
		for _,v in ipairs(graph[k]) do
			if not retval[v] then
				toWalk[v] = true
			end
		end
	end
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection class
--------------------------------------------------------------------------------

local Protection = {}
Protection.__index = Protection

Protection.supportedActions = {
	edit = true,
	move = true,
	autoreview = true,
	upload = true
}

Protection.bannerConfigFields = {
	'text',
	'explanation',
	'tooltip',
	'alt',
	'link',
	'image'
}

function Protection.new(args, cfg, title)
	local obj = {}
	obj._cfg = cfg
	obj.title = title or mw.title.getCurrentTitle()

	-- Set action
	if not args.action then
		obj.action = 'edit'
	elseif Protection.supportedActions[args.action] then
		obj.action = args.action
	else
		error(string.format(
			'sai hành động: %s',
			tostring(args.action)
		), 3)
	end

	-- Set level
	obj.level = args.demolevel or effectiveProtectionLevel(obj.action, obj.title)
	if not obj.level or (obj.action == 'move' and obj.level == 'autoconfirmed') then
		-- Users need to be autoconfirmed to move pages anyway, so treat
		-- semi-move-protected pages as unprotected.
		obj.level = '*'
	end

	-- Set expiry
	local effectiveExpiry = effectiveProtectionExpiry(obj.action, obj.title)
	if effectiveExpiry == 'infinity' then
		obj.expiry = 'indef'
	elseif effectiveExpiry ~= 'unknown' then
		obj.expiry = validateDate(effectiveExpiry, 'expiry date')
	end

	-- Set reason
	if args[1] then
		obj.reason = mw.ustring.lower(args[1])
		if obj.reason:find('|') then
			error('lý do không thể chứa ký tự cây đứng ("|")', 3)
		end
	end

	-- Set protection date
	if args.date then
		obj.protectionDate = validateDate(args.date, 'protection date')
	end
	
	-- Set banner config
	do
		obj.bannerConfig = {}
		local configTables = {}
		if cfg.banners[obj.action] then
			configTables[#configTables + 1] = cfg.banners[obj.action][obj.reason]
		end
		if cfg.defaultBanners[obj.action] then
			configTables[#configTables + 1] = cfg.defaultBanners[obj.action][obj.level]
			configTables[#configTables + 1] = cfg.defaultBanners[obj.action].default
		end
		configTables[#configTables + 1] = cfg.masterBanner
		for i, field in ipairs(Protection.bannerConfigFields) do
			for j, t in ipairs(configTables) do
				if t[field] then
					obj.bannerConfig[field] = t[field]
					break
				end
			end
		end
	end
	return setmetatable(obj, Protection)
end

function Protection:isProtected()
	return self.level ~= '*'
end

function Protection:isTemporary()
	return type(self.expiry) == 'number'
end

function Protection:makeProtectionCategory()
	local cfg = self._cfg
	local title = self.title
	
	-- Exit if the page is not protected.
	if not self:isProtected() then
		return ''
	end
	
	-- Get the expiry key fragment.
	local expiryFragment
	if self.expiry == 'indef' then
		expiryFragment = self.expiry
	elseif type(self.expiry) == 'number' then
		expiryFragment = 'temp'
	end

	-- Get the namespace key fragment.
	local namespaceFragment = cfg.categoryNamespaceKeys[title.namespace]
	if not namespaceFragment and title.namespace % 2 == 1 then
			namespaceFragment = 'talk'
	end
 
	-- Define the order that key fragments are tested in. This is done with an
	-- array of tables containing the value to be tested, along with its
	-- position in the cfg.protectionCategories table.
	local order = {
		{val = expiryFragment,  keypos = 1},
		{val = namespaceFragment, keypos = 2},
		{val = self.reason,    keypos = 3},
		{val = self.level,    keypos = 4},
		{val = self.action,    keypos = 5}
	}

	--[[
	-- The old protection templates used an ad-hoc protection category system,
	-- with some templates prioritising namespaces in their categories, and
	-- others prioritising the protection reason. To emulate this in this module
	-- we use the config table cfg.reasonsWithNamespacePriority to set the
	-- reasons for which namespaces have priority over protection reason.
	-- If we are dealing with one of those reasons, move the namespace table to
	-- the end of the order table, i.e. give it highest priority. If not, the
	-- reason should have highest priority, so move that to the end of the table
	-- instead.
	--]]
	table.insert(order, table.remove(order, self.reason and cfg.reasonsWithNamespacePriority[self.reason] and 2 or 3))
 
	--[[
	-- Define the attempt order. Inactive subtables (subtables with nil "value"
	-- fields) are moved to the end, where they will later be given the key
	-- "all". This is to cut down on the number of table lookups in
	-- cfg.protectionCategories, which grows exponentially with the number of
	-- non-nil keys. We keep track of the number of active subtables with the
	-- noActive parameter.
	--]]
	local noActive, attemptOrder
	do
		local active, inactive = {}, {}
		for i, t in ipairs(order) do
			if t.val then
				active[#active + 1] = t
			else
				inactive[#inactive + 1] = t
			end
		end
		noActive = #active
		attemptOrder = active
		for i, t in ipairs(inactive) do
			attemptOrder[#attemptOrder + 1] = t
		end
	end
 
	--[[
	-- Check increasingly generic key combinations until we find a match. If a
	-- specific category exists for the combination of key fragments we are
	-- given, that match will be found first. If not, we keep trying different
	-- key fragment combinations until we match using the key
	-- "all-all-all-all-all".
	--
	-- To generate the keys, we index the key subtables using a binary matrix
	-- with indexes i and j. j is only calculated up to the number of active
	-- subtables. For example, if there were three active subtables, the matrix
	-- would look like this, with 0 corresponding to the key fragment "all", and
	-- 1 corresponding to other key fragments.
	-- 
	--  j 1 2 3
	-- i 
	-- 1  1 1 1
	-- 2  0 1 1
	-- 3  1 0 1
	-- 4  0 0 1
	-- 5  1 1 0
	-- 6  0 1 0
	-- 7  1 0 0
	-- 8  0 0 0
	-- 
	-- Values of j higher than the number of active subtables are set
	-- to the string "all".
	--
	-- A key for cfg.protectionCategories is constructed for each value of i.
	-- The position of the value in the key is determined by the keypos field in
	-- each subtable.
	--]]
	local cats = cfg.protectionCategories
	for i = 1, 2^noActive do
		local key = {}
		for j, t in ipairs(attemptOrder) do
			if j > noActive then
				key[t.keypos] = 'all'
			else
				local quotient = i / 2 ^ (j - 1)
				quotient = math.ceil(quotient)
				if quotient % 2 == 1 then
					key[t.keypos] = t.val
				else
					key[t.keypos] = 'all'
				end
			end
		end
		key = table.concat(key, '|')
		local attempt = cats[key]
		if attempt then
			return makeCategoryLink(attempt, title.text)
		end
	end
	return ''
end

function Protection:isIncorrect()
	local expiry = self.expiry
	return not self:isProtected()
		or type(expiry) == 'number' and expiry < os.time()
end

function Protection:isTemplateProtectedNonTemplate()
	local action, namespace = self.action, self.title.namespace
	return self.level == 'templateeditor'
		and (
			(action ~= 'edit' and action ~= 'move')
			or (namespace ~= 10 and namespace ~= 828)
		)
end

function Protection:makeCategoryLinks()
	local msg = self._cfg.msg
	local ret = { self:makeProtectionCategory() }
	if self:isIncorrect() then
		ret[#ret + 1] = makeCategoryLink(
			msg['tracking-category-incorrect'],
			self.title.text
		)
	end
	if self:isTemplateProtectedNonTemplate() then
		ret[#ret + 1] = makeCategoryLink(
			msg['tracking-category-template'],
			self.title.text
		)
	end
	return table.concat(ret)
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Blurb class
--------------------------------------------------------------------------------

local Blurb = {}
Blurb.__index = Blurb

Blurb.bannerTextFields = {
	text = true,
	explanation = true,
	tooltip = true,
	alt = true,
	link = true
}

function Blurb.new(protectionObj, args, cfg)
	return setmetatable({
		_cfg = cfg,
		_protectionObj = protectionObj,
		_args = args
	}, Blurb)
end

-- Private methods --

function Blurb:_formatDate(num)
	-- Formats a Unix timestamp into dd Month, YYYY format.
	lang = lang or mw.language.getContentLanguage()
	local success, date = pcall(
		lang.formatDate,
		lang,
		self._cfg.msg['expiry-date-format'] or 'F j Y',
		'@' .. tostring(num)
	)
	if success then
		return date
	end
end

function Blurb:_getExpandedMessage(msgKey)
	return self:_substituteParameters(self._cfg.msg[msgKey])
end

function Blurb:_substituteParameters(msg)
	if not self._params then
		local parameterFuncs = {}

		parameterFuncs.CURRENTVERSION   = self._makeCurrentVersionParameter
		parameterFuncs.EDITREQUEST    = self._makeEditRequestParameter
		parameterFuncs.EXPIRY       = self._makeExpiryParameter
		parameterFuncs.EXPLANATIONBLURB  = self._makeExplanationBlurbParameter
		parameterFuncs.IMAGELINK     = self._makeImageLinkParameter
		parameterFuncs.INTROBLURB     = self._makeIntroBlurbParameter
		parameterFuncs.INTROFRAGMENT   = self._makeIntroFragmentParameter
		parameterFuncs.PAGETYPE      = self._makePagetypeParameter
		parameterFuncs.PROTECTIONBLURB  = self._makeProtectionBlurbParameter
		parameterFuncs.PROTECTIONDATE   = self._makeProtectionDateParameter
		parameterFuncs.PROTECTIONLEVEL  = self._makeProtectionLevelParameter
		parameterFuncs.PROTECTIONLOG   = self._makeProtectionLogParameter
		parameterFuncs.TALKPAGE      = self._makeTalkPageParameter
		parameterFuncs.TOOLTIPBLURB    = self._makeTooltipBlurbParameter
		parameterFuncs.TOOLTIPFRAGMENT  = self._makeTooltipFragmentParameter
		parameterFuncs.VANDAL       = self._makeVandalTemplateParameter
		
		self._params = setmetatable({}, {
			__index = function (t, k)
				local param
				if parameterFuncs[k] then
					param = parameterFuncs[k](self)
				end
				param = param or ''
				t[k] = param
				return param
			end
		})
	end
	
	msg = msg:gsub('${(%u+)}', self._params)
	return msg
end

function Blurb:_makeCurrentVersionParameter()
	-- A link to the page history or the move log, depending on the kind of
	-- protection.
	local pagename = self._protectionObj.title.prefixedText
	if self._protectionObj.action == 'move' then
		-- We need the move log link.
		return makeFullUrl(
			'Special:Log',
			{type = 'move', page = pagename},
			self:_getExpandedMessage('current-version-move-display')
		)
	else
		-- We need the history link.
		return makeFullUrl(
			pagename,
			{action = 'history'},
			self:_getExpandedMessage('current-version-edit-display')
		)
	end
end

function Blurb:_makeEditRequestParameter()
	local mEditRequest = require('Module:Submit an edit request')
	local action = self._protectionObj.action
	local level = self._protectionObj.level
	
	-- Get the edit request type.
	local requestType
	if action == 'edit' then
		if level == 'autoconfirmed' then
			requestType = 'semi'
		elseif level == 'extendedconfirmed' then
			requestType = 'extended'
		elseif level == 'templateeditor' then
			requestType = 'template'
		end
	end
	requestType = requestType or 'full'
	
	-- Get the display value.
	local display = self:_getExpandedMessage('edit-request-display')

	return mEditRequest._link{type = requestType, display = display}
end

function Blurb:_makeExpiryParameter()
	local expiry = self._protectionObj.expiry
	if type(expiry) == 'number' then
		return self:_formatDate(expiry)
	else
		return expiry
	end
end

function Blurb:_makeExplanationBlurbParameter()
	-- Cover special cases first.
	if self._protectionObj.title.namespace == 8 then
		-- MediaWiki namespace
		return self:_getExpandedMessage('explanation-blurb-nounprotect')
	end

	-- Get explanation blurb table keys
	local action = self._protectionObj.action
	local level = self._protectionObj.level
	local talkKey = self._protectionObj.title.isTalkPage and 'talk' or 'subject'

	-- Find the message in the explanation blurb table and substitute any
	-- parameters.
	local explanations = self._cfg.explanationBlurbs
	local msg
	if explanations[action][level] and explanations[action][level][talkKey] then
		msg = explanations[action][level][talkKey]
	elseif explanations[action][level] and explanations[action][level].default then
		msg = explanations[action][level].default
	elseif explanations[action].default and explanations[action].default[talkKey] then
		msg = explanations[action].default[talkKey]
	elseif explanations[action].default and explanations[action].default.default then
		msg = explanations[action].default.default
	else
		error(string.format(
			'không thể tìm thấy lời giải thích cho hành động "%s", cấp độ "%s" và key thảo luận "%s"',
			action,
			level,
			talkKey
		), 8)
	end
	return self:_substituteParameters(msg)
end

function Blurb:_makeImageLinkParameter()
	local imageLinks = self._cfg.imageLinks
	local action = self._protectionObj.action
	local level = self._protectionObj.level
	local msg
	if imageLinks[action][level] then
		msg = imageLinks[action][level]
	elseif imageLinks[action].default then
		msg = imageLinks[action].default
	else
		msg = imageLinks.edit.default
	end
	return self:_substituteParameters(msg)
end

function Blurb:_makeIntroBlurbParameter()
	if self._protectionObj:isTemporary() then
		return self:_getExpandedMessage('intro-blurb-expiry')
	else
		return self:_getExpandedMessage('intro-blurb-noexpiry')
	end
end

function Blurb:_makeIntroFragmentParameter()
	if self._protectionObj:isTemporary() then
		return self:_getExpandedMessage('intro-fragment-expiry')
	else
		return self:_getExpandedMessage('intro-fragment-noexpiry')
	end
end

function Blurb:_makePagetypeParameter()
	local pagetypes = self._cfg.pagetypes
	return pagetypes[self._protectionObj.title.namespace]
		or pagetypes.default
		or error('không có kiểu trang mặc định được định nghĩa', 8)
end

function Blurb:_makeProtectionBlurbParameter()
	local protectionBlurbs = self._cfg.protectionBlurbs
	local action = self._protectionObj.action
	local level = self._protectionObj.level
	local msg
	if protectionBlurbs[action][level] then
		msg = protectionBlurbs[action][level]
	elseif protectionBlurbs[action].default then
		msg = protectionBlurbs[action].default
	elseif protectionBlurbs.edit.default then
		msg = protectionBlurbs.edit.default
	else
		error('không có blurb khóa được định nghĩa cho protectionBlurbs.edit.default', 8)
	end
	return self:_substituteParameters(msg)
end

function Blurb:_makeProtectionDateParameter()
	local protectionDate = self._protectionObj.protectionDate
	if type(protectionDate) == 'number' then
		return self:_formatDate(protectionDate)
	else
		return protectionDate
	end
end

function Blurb:_makeProtectionLevelParameter()
	local protectionLevels = self._cfg.protectionLevels
	local action = self._protectionObj.action
	local level = self._protectionObj.level
	local msg
	if protectionLevels[action][level] then
		msg = protectionLevels[action][level]
	elseif protectionLevels[action].default then
		msg = protectionLevels[action].default
	elseif protectionLevels.edit.default then
		msg = protectionLevels.edit.default
	else
		error('không có cấp độ khóa được định nghĩa cho protectionLevels.edit.default', 8)
	end
	return self:_substituteParameters(msg)
end

function Blurb:_makeProtectionLogParameter()
	local pagename = self._protectionObj.title.prefixedText
	if self._protectionObj.action == 'autoreview' then
		-- We need the pending changes log.
		return makeFullUrl(
			'Đặc biệt:Nhật trình',
			{type = 'stable', page = pagename},
			self:_getExpandedMessage('pc-log-display')
		)
	else
		-- We need the protection log.
		return makeFullUrl(
			'Đặc biệt:Nhật trình',
			{type = 'protect', page = pagename},
			self:_getExpandedMessage('protection-log-display')
		)
	end
end

function Blurb:_makeTalkPageParameter()
	return string.format(
		'[[%s:%s#%s|%s]]',
		mw.site.namespaces[self._protectionObj.title.namespace].talk.name,
		self._protectionObj.title.text,
		self._args.section or 'top',
		self:_getExpandedMessage('talk-page-link-display')
	)
end

function Blurb:_makeTooltipBlurbParameter()
	if self._protectionObj:isTemporary() then
		return self:_getExpandedMessage('tooltip-blurb-expiry')
	else
		return self:_getExpandedMessage('tooltip-blurb-noexpiry')
	end
end

function Blurb:_makeTooltipFragmentParameter()
	if self._protectionObj:isTemporary() then
		return self:_getExpandedMessage('tooltip-fragment-expiry')
	else
		return self:_getExpandedMessage('tooltip-fragment-noexpiry')
	end
end

function Blurb:_makeVandalTemplateParameter()
	return require('Mô đun:Vandal-m')._main{
		self._args.user or self._protectionObj.title.baseText
	}
end

-- Public methods --

function Blurb:makeBannerText(key)
	-- Validate input.
	if not key or not Blurb.bannerTextFields[key] then
		error(string.format(
			'"%s" không phải là trường cấu hình biểu ngữ hợp lệ',
			tostring(key)
		), 2)
	end

	-- Generate the text.
	local msg = self._protectionObj.bannerConfig[key]
	if type(msg) == 'string' then
		return self:_substituteParameters(msg)
	elseif type(msg) == 'function' then
		msg = msg(self._protectionObj, self._args)
		if type(msg) ~= 'string' then
			error(string.format(
				'đầu ra xấu từ chức năng cấu hình banner với key "%s"'
					.. ' (chuỗi thiếu, có %s)',
				tostring(key),
				type(msg)
			), 4)
		end
		return self:_substituteParameters(msg)
	end
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- BannerTemplate class
--------------------------------------------------------------------------------

local BannerTemplate = {}
BannerTemplate.__index = BannerTemplate

function BannerTemplate.new(protectionObj, cfg)
	local obj = {}
	obj._cfg = cfg

	-- Set the image filename.
	local imageFilename = protectionObj.bannerConfig.image
	if imageFilename then
		obj._imageFilename = imageFilename
	else
		-- If an image filename isn't specified explicitly in the banner config,
		-- generate it from the protection status and the namespace.
		local action = protectionObj.action
		local level = protectionObj.level
		local namespace = protectionObj.title.namespace
		local reason = protectionObj.reason
		
		-- Deal with special cases first.
		if (
			namespace == 10
			or namespace == 828
			or reason and obj._cfg.indefImageReasons[reason]
			)
			and action == 'edit'
			and level == 'sysop'
			and not protectionObj:isTemporary()
		then
			-- Fully protected modules and templates get the special red "indef"
			-- padlock.
			obj._imageFilename = obj._cfg.msg['image-filename-indef']
		else
			-- Deal with regular protection types.
			local images = obj._cfg.images
			if images[action] then
				if images[action][level] then
					obj._imageFilename = images[action][level]
				elseif images[action].default then
					obj._imageFilename = images[action].default
				end
			end
		end
	end
	return setmetatable(obj, BannerTemplate)
end

function BannerTemplate:renderImage()
	local filename = self._imageFilename
		or self._cfg.msg['image-filename-default']
		or 'Transparent.gif'
	return makeFileLink{
		file = filename,
		size = (self.imageWidth or 20) .. 'px',
		alt = self._imageAlt,
		link = self._imageLink,
		caption = self.imageCaption
	}
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Banner class
--------------------------------------------------------------------------------

local Banner = setmetatable({}, BannerTemplate)
Banner.__index = Banner

function Banner.new(protectionObj, blurbObj, cfg)
	local obj = BannerTemplate.new(protectionObj, cfg) -- This doesn't need the blurb.
	obj.imageWidth = 40
	obj.imageCaption = blurbObj:makeBannerText('alt') -- Large banners use the alt text for the tooltip.
	obj._reasonText = blurbObj:makeBannerText('text')
	obj._explanationText = blurbObj:makeBannerText('explanation')
	obj._page = protectionObj.title.prefixedText -- Only makes a difference in testing.
	return setmetatable(obj, Banner)
end

function Banner:__tostring()
	-- Renders the banner.
	makeMessageBox = makeMessageBox or require('Module:Message box').main
	local reasonText = self._reasonText or error('không có đặt văn bản lý do', 2)
	local explanationText = self._explanationText
	local mbargs = {
		page = self._page,
		type = 'protection',
		image = self:renderImage(),
		text = string.format(
			"'''%s'''%s",
			reasonText,
			explanationText and '<br />' .. explanationText or ''
		)
	}
	return makeMessageBox('mbox', mbargs)
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Padlock class
--------------------------------------------------------------------------------

local Padlock = setmetatable({}, BannerTemplate)
Padlock.__index = Padlock

function Padlock.new(protectionObj, blurbObj, cfg)
	local obj = BannerTemplate.new(protectionObj, cfg) -- This doesn't need the blurb.
	obj.imageWidth = 20
	obj.imageCaption = blurbObj:makeBannerText('tooltip')
	obj._imageAlt = blurbObj:makeBannerText('alt')
	obj._imageLink = blurbObj:makeBannerText('link')
	obj._indicatorName = cfg.padlockIndicatorNames[protectionObj.action]
		or cfg.padlockIndicatorNames.default
		or 'pp-default'
	return setmetatable(obj, Padlock)
end

function Padlock:__tostring()
	local frame = mw.getCurrentFrame()
	-- The nowiki tag helps prevent whitespace at the top of articles.
	return frame:extensionTag{name = 'nowiki'} .. frame:extensionTag{
		name = 'indicator',
		args = {name = self._indicatorName},
		content = self:renderImage()
	}
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Exports
--------------------------------------------------------------------------------

local p = {}

function p._exportClasses()
	-- This is used for testing purposes.
	return {
		Protection = Protection,
		Blurb = Blurb,
		BannerTemplate = BannerTemplate,
		Banner = Banner,
		Padlock = Padlock,
	}
end

function p._main(args, cfg, title)
	args = args or {}
	cfg = cfg or require(CONFIG_MODULE)

	local protectionObj = Protection.new(args, cfg, title)

	local ret = {}

	-- If a page's edit protection is equally or more restrictive than its
	-- protection from some other action, then don't bother displaying anything
	-- for the other action (except categories).
	if protectionObj.action == 'edit' or
		args.demolevel or
		not getReachableNodes(
			cfg.hierarchy,
			protectionObj.level
		)[effectiveProtectionLevel('edit', protectionObj.title)]
	then
		-- Initialise the blurb object
		local blurbObj = Blurb.new(protectionObj, args, cfg)
	
		-- Render the banner
		if protectionObj:isProtected() then
			ret[#ret + 1] = tostring(
				(yesno(args.small) and Padlock or Banner)
				.new(protectionObj, blurbObj, cfg)
			)
		end
	end

	-- Render the categories
	if yesno(args.category) ~= false then
		ret[#ret + 1] = protectionObj:makeCategoryLinks()
	end
	
	return table.concat(ret)	
end

function p.main(frame, cfg)
	cfg = cfg or require(CONFIG_MODULE)

	-- Find default args, if any.
	local parent = frame.getParent and frame:getParent()
	local defaultArgs = parent and cfg.wrappers[parent:getTitle():gsub('/sandbox$', '')]

	-- Find user args, and use the parent frame if we are being called from a
	-- wrapper template.
	getArgs = getArgs or require('Mô đun:Arguments').getArgs
	local userArgs = getArgs(frame, {
		parentOnly = defaultArgs,
		frameOnly = not defaultArgs
	})

	-- Build the args table. User-specified args overwrite default args.
	local args = {}
	for k, v in pairs(defaultArgs or {}) do
		args[k] = v
	end
	for k, v in pairs(userArgs) do
		args[k] = v
	end
	return p._main(args, cfg)
end

return p