Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là một bàn mẫu chung để tạo ra biểu ngữ khóa và biểu tượng ổ khóa. Nó có thể được sử dụng với bất kỳ lý do khóa, bất kỳ hành động khóa và bất kỳ cấp độ khóa nào.

Sử dụng

{{khóa
| 1    = lý do
| small  = yes/no
| action  = hành động
| date   = ngày khóa
| user   = tên thành viên
| section = tên đề mục trang thảo luận
| category = no
}}

Tham số

Tất cả tham số đều là tùy chọn:

 • 1 – Lý do mà trang được khóa. Nếu được đặt, đây phải là một trong các giá trị được liệt kê trong bảng lý do.
 • small – Nếu đặt là "yes", "y", "1", hoặc "true", một biểu tượng ổ khóa được tạo ra thay vì biểu ngữ khóa đầy đủ.
 • action – Các hành động khóa. Phải là một trong số các dạng sau đây: "edit" (đối với khóa thông thường), "move" (đối với khóa di chuyển). Giá trị mặc định là "edit".
 • date – Ngày khóa. Đây phải là đầu vào hợp lệ cho tham số thứ hai của #time parser function. Đối số này chỉ có hiệu lực cho các lý do "office" và "reset".
 • user – Tên thành viên của thành viên để tạo liên kết cho. Kể từ tháng 7 năm 2014, điều này chỉ có hiệu lực khi lý do "usertalk" được chỉ định.
 • section – Tên phần của trang thảo luận của trang được khóa nơi diễn ra cuộc thảo luận. Tham số này hầu hết đều hoạt động, nhưng không phải tất cả, các giá trị của reason.
 • category – Không thêm thể loại nếu tham số này được đặt thành "no", "n", "0", hoặc "false".

Lý do

Bảng sau đây chứa các lý do có sẵn, cộng với các hành động có sẵn.

Lý do Hành động Miêu tả
blp edit Đối với các trang được khóa để tuân thủ quy định về Tiểu sử người đang sống
dispute edit Đối với các trang được khóa do tranh chấp sửa đổi
dmca edit Đối với các trang được khóa bởi Wikimedia Foundation do yêu cầu gỡ xuống từ en:Digital Millennium Copyright Act
ecp edit Đối với các bài viết trong lĩnh vực chủ đề được ủy quyền bởi ArbCom hoặc đáp ứng tiêu chí sử dụng của cộng đồng
mainpage edit Đối với các trang được khóa để được hiển thị trên Trang chính
office edit Đối với các trang được khóa bởi Wikimedia Foundation
reset edit Đối với các trang được khóa bởi Wikimedia Foundation và "đặt lại" đến phiên bản thường
sock edit Đối với các trang được khóa do rối phá hoại
template edit Đối với các bản mẫu và mô-đun Lua nguy hiểm cao
usertalk edit Đối với các trang được bảo vệ chống lại các sửa đổi gây rối bởi thành viên cụ thể
vandalism edit Đối với các trang được khóa để ngăn chặn phá hoại
dispute move Đối với các trang được khóa chống lại việc di chuyển trang do tranh chấp về tiêu đề trang
vandalism move Đối với các trang được khóa chống lại phá hoại trang di chuyển

Ví dụ tham số

Biểu tượng ổ khóa

Biểu tượng ổ khóa cho một trang được khóa do phá hoại:

{{khóa|vandalism|small=yes}}

Biểu tượng ổ khóa cho một trang được khóa tạm thời do tranh chấp chỉnh sửa:

{{khóa|dispute|small=yes}}

Biểu ngữ khóa

Biểu ngữ cho một trang được khóa do rối, với một liên kết đến một cuộc thảo luận về trang thảo luận:

{{khóa|sock|section=Sockpuppetry concerns}}

Biểu ngữ cho một trang tạm thời được bảo vệ do phá hoại trang di chuyển:

{{pp|vandalism|action=move}}

TemplateData

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Khóa

Tạo biểu ngữ để mô tả lý do tại sao một trang được khóa và biểu tượng ổ khóa

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Reason1

Lý do khóa, có thể là một trong số những loại sau: blp, dispute, dmca, mainpage, office, reset, sock, template, usertalk, vandalism

Ví dụ
blp
Chuỗi dàikhuyên dùng
smallsmall

Chỉ định xem định dạng nhỏ được sử dụng. Nếu được đặt thành "yes", "y", "1", or "true", một biểu tượng ổ khóa được tạo ra thay vì biểu ngữ bảo vệ đầy đủ.

Mặc định
no
Ví dụ
yes
Luận lýkhuyên dùng
actionaction

Hành động khóa. Must be one of "edit" (for normal protection), "move" (for move-protection) or "autoreview" (for pending changes). The default value is "edit".

Mặc định
edit
Ví dụ
edit
Chuỗi dàitùy chọn
datedate

Protection date. This must be valid input to the second parameter of the #time parser function. This argument only has an effect for the "office" and "reset" reasons.

Ngày thángtùy chọn
useruser

Username of the user to generate links for. This only has an effect when the "usertalk" reason is specified.

Người dùngtùy chọn
sectionsection

Section name of the protected page's talk page where discussion is taking place. This works for most, but not all, values of reason.

Chuỗi dàitùy chọn
categorycategory

Không thêm thể loại nếu tham số này được đặt thành "no", "n", "0", hoặc "false".

Luận lýtùy chọn

Xem thêm