Nguyên Bá (chữ Hán:元伯) là thụy hiệu của một số vị bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Tào Ngụy Quán Dương Nguyên Bá Hoa Dực (đời Tây Tấn được tiến phong làm Quán Dương Nguyên Công)
  • Tào Ngụy Mật Lăng Nguyên Bá Trịnh Mậu (thời Tây Tấn được tiến phong làm Mật Lăng Nguyên Hầu, sau được cải phong làm Quảng Xương Nguyên đình hầu và An Thành Nguyên hương hầu)
  • Tây Tấn Tuần Dương Nguyên Bá Lưu Thực (trước từng làm Tuần Dương Nguyên Tử, sau được tiến phong làm Tuần Dương Nguyên Hầu)
  • Tây Tấn Gia Hưng Nguyên Bá Cố Vinh (sau khi thành lập nhà Đông Tấn được truy phong làm Gia Hưng Nguyên Công)
  • Bắc Ngụy Trừng Thành Nguyên Bá Dương Khoan (thời Tây Ngụy được tiến phong Hoa Sơn Nguyên quận công, thời Bắc Chu được biệt phong Nghi Dương Nguyên huyện công)

Tên người sửa

Xem thêm sửa