Phân loại Động vật chân bụng (Bouchet & Rocroi, 2005)

Phân loại Động vật chân bụng dựa theo Philippe BouchetJean-Pierre Rocroi hiện là bảng phân loại được cập nhật mới nhất trong hệ thống phân loại của về các loài động vật chân bụng. Bảng phân loại này được công bố năm 2005 trên tạp chí Malacologia; lúc công bố nó chứa tất cả các họ ốc sên còn sống, cũng như các loài hóa thạch.

Đây là hệ thống phân loại hoàn chỉnh đầu tiên sử dụng các khái niệm nhánh, và kết quả này dựa trên nghiên cứu phát sinh loài phân tử. Ngược lại, hầu hết các sơ đồ phân loại cổ hơn đối với các động vật chân bụng dựa trên đặc điểm hình thái để phân loại chúng, và sử dụng cấp phân loại như bộ, liên bộphân bộ, là đặc trưng của các phân loại hiện đại vẫn được duy trì theo phân loại Linnaean.

Các nhánh chínhSửa đổi

Thông tin trong bảng phân loại này được biểu diễn theo sơ đồ tiếnh hóa. Nó giúp dễ nhớ tuy nhiên phân loại này mang tính chất tạm thời: một số phân loại vẫn chỉ ở cấp "nhóm" hoặc "nhóm không chính thức", và chúng có thể thay đổi khi có nhiều thông tin được cập nhật. Bản mẫu:Gastropoda taxonomy

Sơ đồ nhánh này dựa trên các thông tin sau:

Phân loạiSửa đổi

Dưới đây là danh sách phân loại chi tiết đến cấp liên họ và họ. Các tên nhánh không được canh thẳng dòng nhưng thứ bậc của chúng được thể hiện thông qua kích thước font chữ.

Vị trí phân loại không chắc chắn của nhuyễn thể PaleozoiSửa đổi

(chỉ có ở dạng hóa thạch)

Vị trí không chắc chắn (Gastropoda hoặc Monoplacophora)Sửa đổi

Vị trí không chắc chắn của nhóm vỏ cuộn đẳng hướng (Gastropoda hoặc Monoplacophora)Sửa đổi

Vị trí không chắc chắn của nhóm vỏ cuộn không đẳng hướng (Gastropoda?)Sửa đổi

Phân loại cơ bản của GastropodaSửa đổi

(chỉ quan sát được ở dạng hóa thạch)

Nhánh PatellogastropodaSửa đổi

Nhánh VetigastropodaSửa đổi

Nhánh CocculiniformiaSửa đổi

Nhánh Neritimorpha (= Neritopsina)Sửa đổi

Chứa các vị trí không chắc chắn của Palaeozoic Neritomorpha và các nhánh CyrtoneritimorphaCycloneritimorpha

Nhánh CyrtoneritimorphaSửa đổi

Nhánh CycloneritimorphaSửa đổi

Nhánh CaenogastropodaSửa đổi

Chứa vị trí phân loại không chắc chắn của Caenogastropoda, nhóm không chính thức Architaenioglossa và các nhánh SorbeoconchaHypsogastropoda

Nhóm không chính thức ArchitaenioglossaSửa đổi

Nhánh SorbeoconchaSửa đổi

Nhánh HypsogastropodaSửa đổi

Bao gồm các nhánh Littorinimorpha, Neogastropoda và nhóm không chính thức Ptenoglossa.

Nhánh LittorinimorphaSửa đổi

Nhóm không chính thức PtenoglossaSửa đổi

Nhánh NeogastropodaSửa đổi

Nhánh HeterobranchiaSửa đổi

Bao gồm các nhóm không chính thức Heterobranchia, OpisthobranchiaPulmonata

Nhóm không chính thức "Lower Heterobranchia" (= Allogastropoda)Sửa đổi

Nhóm không chính thức OpisthobranchiaSửa đổi

Bao gồm các nhánh Cephalaspidea, Thecosomata, Gymnosomata, Aplysiomorpha, Sacoglossa, Umbraculida, Nudipleura và các nhóm AcochlidiaceaCylindrobullida.

Nhánh CephalaspideaSửa đổi

Nhánh ThecosomataSửa đổi

Nhánh GymnosomataSửa đổi

Nhánh Aplysiomorpha (= Anaspidea)Sửa đổi

Group AcochlidiaceaSửa đổi

Nhánh SacoglossaSửa đổi

Phân nhánh OxynoaceaSửa đổi

Phân nhánh PlacobranchaceaSửa đổi

Nhóm CylindrobullidaSửa đổi

Nhánh UmbraculidaSửa đổi

Nhánh NudipleuraSửa đổi

Phân nhánh PleurobranchomorphaSửa đổi

Phân nhánh NudibranchiaSửa đổi

Bao gồm các nhánh EuctinidiaceaDexiarchia

Nhánh Euctenidiacea (= Holohepatica)Sửa đổi

Bao gồm các phân nhánh GnathodoridaceaDoridacea

Phân nhánh GnathodoridaceaSửa đổi
Phân nhánh DoridaceaSửa đổi
Nhánh Dexiarchia (= Actenidiacea)Sửa đổi

Bao gồm các nhánh PseudoeuctenidiaceaCladobranchia

Nhánh Pseudoeuctenidiacea (= Doridoxida)Sửa đổi
Nhánh Cladobranchia (= Cladohepatica)Sửa đổi

Bao gồm các phân nhánh Euarminida, DendronotidaAeolidida

Phân nhánh EuarminidaSửa đổi
Phân nhánh DendronotidaSửa đổi
Phân nhánh AeolididaSửa đổi

Các nhóm không chính thức PulmonataSửa đổi

Bao gồm các nhóm không chính thức Basommatophora và nhánh Eupulmonata

Nhóm không chính thức BasommatophoraSửa đổi

Bao gồm nhánh Hygrophila

Nhánh HygrophilaSửa đổi

Nhánh EupulmonataSửa đổi

Bao gồm các nhánh SystellommatophoraStylommatophora

Nhánh Systellommatophora (= Gymnomorpha)Sửa đổi
Nhánh StylommatophoraSửa đổi

Contains the subclades Elasmognatha, Orthurethra and the informal group Sigmurethra

Phân nhánh ElasmognathaSửa đổi
Phân nhánh OrthurethraSửa đổi
Nhóm không chính thức SigmurethraSửa đổi
limacoid cladeSửa đổi
Nhóm không chính thức Sigmurethra (tt.)Sửa đổi

Hai liên họ khác là một phần của nhánh Sigmurethra, nhưng chúng không thuộc nhánh limacoid:

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi