Phân loại Động vật chân bụng (Bouchet & Rocroi, 2005)

Phân loại Động vật chân bụng dựa theo Philippe BouchetJean-Pierre Rocroi hiện là bảng phân loại được cập nhật mới nhất trong hệ thống phân loại của về các loài động vật chân bụng. Bảng phân loại này được công bố năm 2005 trên tạp chí Malacologia; lúc công bố nó chứa tất cả các họ ốc sên còn sống, cũng như các loài hóa thạch.

Đây là hệ thống phân loại hoàn chỉnh đầu tiên sử dụng các khái niệm nhánh, và kết quả này dựa trên nghiên cứu phát sinh loài phân tử. Ngược lại, hầu hết các sơ đồ phân loại cổ hơn đối với các động vật chân bụng dựa trên đặc điểm hình thái để phân loại chúng, và sử dụng cấp phân loại như bộ, liên bộphân bộ, là đặc trưng của các phân loại hiện đại vẫn được duy trì theo phân loại Linnaean.

Các nhánh chính

sửa

Thông tin trong bảng phân loại này được biểu diễn theo sơ đồ tiếnh hóa. Nó giúp dễ nhớ tuy nhiên phân loại này mang tính chất tạm thời: một số phân loại vẫn chỉ ở cấp "nhóm" hoặc "nhóm không chính thức", và chúng có thể thay đổi khi có nhiều thông tin được cập nhật. Bản mẫu:Gastropoda taxonomy

Sơ đồ nhánh này dựa trên các thông tin sau:

Phân loại

sửa

Dưới đây là danh sách phân loại chi tiết đến cấp liên họ và họ. Các tên nhánh không được canh thẳng dòng nhưng thứ bậc của chúng được thể hiện thông qua kích thước font chữ.

Vị trí phân loại không chắc chắn của nhuyễn thể Paleozoi

sửa

(chỉ có ở dạng hóa thạch)

Vị trí không chắc chắn (Gastropoda hoặc Monoplacophora)

sửa

Vị trí không chắc chắn của nhóm vỏ cuộn đẳng hướng (Gastropoda hoặc Monoplacophora)

sửa

Vị trí không chắc chắn của nhóm vỏ cuộn không đẳng hướng (Gastropoda?)

sửa

Phân loại cơ bản của Gastropoda

sửa

(chỉ quan sát được ở dạng hóa thạch)

Nhánh Neritimorpha (= Neritopsina)

sửa

Chứa các vị trí không chắc chắn của Palaeozoic Neritomorpha và các nhánh CyrtoneritimorphaCycloneritimorpha

Chứa vị trí phân loại không chắc chắn của Caenogastropoda, nhóm không chính thức Architaenioglossa và các nhánh SorbeoconchaHypsogastropoda

Nhóm không chính thức Architaenioglossa

sửa

Bao gồm các nhánh Littorinimorpha, Neogastropoda và nhóm không chính thức Ptenoglossa.

Nhóm không chính thức Ptenoglossa

sửa

Bao gồm các nhóm không chính thức Heterobranchia, OpisthobranchiaPulmonata

Nhóm không chính thức "Lower Heterobranchia" (= Allogastropoda)

sửa

Nhóm không chính thức Opisthobranchia

sửa

Bao gồm các nhánh Cephalaspidea, Thecosomata, Gymnosomata, Aplysiomorpha, Sacoglossa, Umbraculida, Nudipleura và các nhóm AcochlidiaceaCylindrobullida.

Phân nhánh Oxynoacea

sửa

Phân nhánh Nudibranchia

sửa

Bao gồm các nhánh EuctinidiaceaDexiarchia

Bao gồm các phân nhánh GnathodoridaceaDoridacea

Phân nhánh Doridacea
sửa

Bao gồm các nhánh PseudoeuctenidiaceaCladobranchia

Nhánh Pseudoeuctenidiacea (= Doridoxida)
sửa
Nhánh Cladobranchia (= Cladohepatica)
sửa

Bao gồm các phân nhánh Euarminida, DendronotidaAeolidida

Phân nhánh Euarminida
sửa
Phân nhánh Dendronotida
sửa
Phân nhánh Aeolidida
sửa

Các nhóm không chính thức Pulmonata

sửa

Bao gồm các nhóm không chính thức Basommatophora và nhánh Eupulmonata

Nhóm không chính thức Basommatophora

sửa

Bao gồm nhánh Hygrophila

Bao gồm các nhánh SystellommatophoraStylommatophora

Contains the subclades Elasmognatha, Orthurethra and the informal group Sigmurethra

Phân nhánh Elasmognatha
sửa
Phân nhánh Orthurethra
sửa
Nhóm không chính thức Sigmurethra
sửa
Nhóm không chính thức Sigmurethra (tt.)
sửa

Hai liên họ khác là một phần của nhánh Sigmurethra, nhưng chúng không thuộc nhánh limacoid:

Hình ảnh

sửa

Chú thích

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa