Mở trình đơn chính
Biến y trực tiếp tỉ lệ thuận với biến x qua phương trình y =kx, trong đó k là một hằng số khác 0.

Tỉ lệ thuận là mối tương quan giữa hai đại lượng x và y mà trong đó sự gia tăng về giá trị của đại lượng thứ nhất bao nhiêu lần luôn kéo theo sự gia tăng tương ứng về giá trị của đại lượng thứ hai bấy nhiêu lần, và ngược lại.

Trong toán học, đồ thị biểu diễn 2 đại lượng có mối tương quan "tỉ lệ thuận" là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ và có độ dốc (góc nghiêng) dương, đó là đồ thị của hàm số dạng y = ax với a là 1 hằng số khác 0.

Định nghĩaSửa đổi

Nếu một đại lượng y tỉ lệ với một đại lượng x theo công thức: y = k.x (k hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

Tính chấtSửa đổi

Nếu hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận:

Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. 

Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng Tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

Xem thêmSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi