Tiết hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Tiết Hầu)

Tiết Hầu (chữ Hán: 節侯) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

 1. Tây Hán Lạc Thành tiền Tiết hầu
 2. Tây Hán Bình Cao Tiết hầu
 3. Tây Hán An Thành Tiết hầu
 4. Tây Hán Phù Khâu Tiết hầu
 5. Tây Hán Quảng Thích Tiết hầu
 6. Tây Hán Ninh Dương Tiết hầu
 7. Tây Hán Hà Khâu Tiết hầu
 8. Tây Hán Kịch Nguyên Tiết hầu
 9. Tây Hán Hoài Xương Tiết hầu
 10. Tây Hán Lâm Nguyên Tiết hầu
 11. Tây Hán Cát Khôi Tiết hầu
 12. Tây Hán Bình Đích Tiết hầu
 13. Tây Hán Bình Độ Tiết hầu
 14. Tây Hán Cảo Tiết hầu
 15. Tây Hán Át Thị Tiết hầu
 16. Tây Hán Khai Phong Tiết hầu
 17. Tây Hán Diễn Tiết hầu
 18. Tây Hán Bác Dương Tiết hầu
 19. Tây Hán Nghiêm Tiết hầu
 20. Tây Hán Trương Tiết hầu
 21. Tây Hán Long Ngạch Tiết hầu
 22. Tây Hán Cố An Tiết hầu
 23. Tây Hán Kiến Bình Tiết hầu
 24. Tây Hán Qua Dương Tiết hầu
 25. Tây Hán Ái Thích Tiết hầu
 26. Tây Hán Nghĩa Thành Tiết hầu
 27. Tây Hán Diên Hương Tiết hầu
 28. Tây Hán Dương Bình Tiết hầu
 29. Tây Hán Bình Xương Tiết hầu
 30. Tây Hán Phù Phong Tiết hầu
 31. Tây Hán An Xương Tiết hầu
 32. Tây Hán Thành Dương Tiết hầu
 33. Tây Hán Dương Thành Tiết hầu
 34. Tây Hán Nghĩa Dương Tiết hầu
 35. Tây Hán Trường Bình Tiết hầu
 36. Tây Hán Bao Lỗ Tiết hầu
 37. Tây Hán Lạc Thành hậu Tiết hầu
 38. Tây Hán Bình Khúc Tiết hầu
 39. Tây Hán Đô An Tiết hầu
 40. Đông Hán Hạ Dương Tiết hầu (hoặc Ứng Tiết Hầu)
 41. Đông Hán Sơn Tang Tiết hầu (thời Cánh Thủy Đế từng được ban họ Lưu, giữ chức Tri Mệnh Tiết Hầu và tiến phong làm Đặng Tiết Vương)
 42. Đông Hán Dương An Tiết hầu
 43. Tào Ngụy An Quốc Tiết hầu
 44. Nguyễn triều Chiêu Vũ Cần Tiết hầu (sau được tiên phong làm Chiêu Cần Tiết Công, sau được cải thụy hiệu là Tĩnh Nghị Vũ công)

Xem thêm sửa