Vũ Ai Vương (chữ Hán:武哀王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử bên Trung Quốc thời phong kiến.

Danh sách sửa

  • Tây Hán Vũ Ai Vương Lưu Bá (trước được truy phong làm Vũ Ai Hầu, đến đời Hán Cao Hậu mới được truy tôn là Vũ Ai Vương)
  • Tây Tấn Tân Thái Vũ Ai Vương (hoặc Đông Yên Vũ Ai Vương) Tư Mã Đằng (trước đó gọi là Đông Doanh Vũ Ai Công)

Xem thêm sửa