Wikipedia:Đề nghị rút sao danh sách chọn lọc/Giữ sao

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Danh sách
chọn lọc
Tiêu chuẩn Đề cử (2) Rút sao (0) Thảo luận Thống kê

2016–19Sửa đổi

2020–29Sửa đổi