Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị không thành công

Các đề nghị không thành công về quyền bảo quản được lưu trữ dưới đây. Xin hãy đừng sửa đổi vào những biểu quyết đã hoàn tất trong trang này:

Mekong BluesmanSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mekong Bluesman

Nguyễn CườngSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Cường

Lã Việt, MediatorSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lã Việt

Võ Quang NhânSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nhanvo

Mekong Bluesman (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mekong Bluesman

Đỗ Quốc BảoSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Baodo

Trần Đình HiệpSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lưu Ly/Lưu 1

Nguyễn Ngọc UyênSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Casablanca1911

Lưu Ly (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lưu Ly

Docteur RieuxSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Docteur Rieux

Lê ThySửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Thy

Mekong Bluesman (3), Lê Thy (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mekong BluesmanWikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Thy

Nguyễn Ngọc Uyên (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Casablanca1911

Bùi DươngSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Duongdttt

vietnobleSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vietnoble

Bùi Dương (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Duongdttt

MylivephusiSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mylivephusi

LiebesapfelSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Liebesapfel

ConboSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Conbo

Lưu Ly (3)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lưu Ly

Bình GiangSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Bình Giang

Mekong Bluesman (4)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mekong Bluesman

LiftoldSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị không thành công/Liftold

Prof MKSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Prof MK

Et3rnal Drag^o^nSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Et3rnal Drag^o^n

Thick thi sockSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thick thi sock

ParisSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Paris

Pharaoh AtemSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Pharaoh Atem

SholokhovSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Sholokhov.

Magicknight94Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magicknight94/Lưu 1

*khi người ta trẻ*Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/*khi người ta trẻ*

Pharaoh Atem (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Pharaoh Atem

MeotrangdenSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Meotrangden

Trần Nguyễn Minh HuyMinh Tâm-T41-BCASửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy vs Minh Tâm-T41-BCA

ChubeoSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Chubeo

Bác Tâm (2) và Bác DieuSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Minh Tâm-T41-BCA (2) vs Dieu2005

Đề cử của Sí sọtSửa đổi

Danh sách bầu của Sí sọt bao gồm Trần Nguyễn Minh Huy (2), Ti2008, *khi người ta trẻ* (2)

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề cử của Sí sọt

Bùi Thụy Đào NguyênSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Bùi Thụy Đào Nguyên

Lưu Ly (4)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lưu Ly/4

Trần Nguyễn Minh Huy (3)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy/3

TranletuhanSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tranletuhan

Việt ChiSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Việt Chi

NewoneSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Newone/Lưu 1

*khi người ta trẻ* (3)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/*khi người ta trẻ*/3

Phá pháchSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Phá phách

Trần Nguyễn Minh Huy (4)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy/4

Future aheadSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Future ahead

Ti2008 (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Ti2008/2

Ti2008 (3)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Ti2008/3

Các đề cử của TrongphuSửa đổi

Các đề cử của Trongphu bao gồm: Huy, AlleinStein, Phương Huy, Sholokhov (2), Prof MK (2), CNBH, Newone (2)

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Các đề cử của Trongphu

TrongphuSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trongphu

Con Trâu Mộng ToSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Con Trâu Mộng To

Trần Thế VinhSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Thế Vinh

Bùi Thụy Đào Nguyên (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Bùi Thụy Đào Nguyên/2

Do Viet DungSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Do Viet Dung

LangtucodocSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Langtucodoc

Phương Huy (2)Sửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Phương Huy (2)

Alphama (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Alphama/2

ASửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/A

Các đề cử của HuySửa đổi

Các đề cử của thành viên Huy bao gồm 11 thành viên: Chồng BàLaSát, Tnt1984, Dinhhoangdat, Sholokhov (3), Trongphu, Bùi Thụy Đào Nguyên (2), Phương Huy (3), Ti2008 (4), , Kien1980v, Jspeed1310.

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Các đề cử của thành viên Huy

Huy (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Huy/2

CNBH (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/CNBH/2

Lê Hải HiệpSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Hải Hiệp

Alphama (3)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Alphama/3

Thienhau2003Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thienhau2003

A (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/A (2)

NewoneSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Newone