Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị không thành công

Các đề nghị không thành công về quyền bảo quản được lưu trữ dưới đây. Xin hãy đừng sửa đổi vào những biểu quyết đã hoàn tất trong trang này:

Mekong BluesmanSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mekong Bluesman.

Nguyễn CườngSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Cường.

Lã Việt, MediatorSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lã Việt.

Võ Quang NhânSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nhanvo.

Mekong Bluesman (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mekong Bluesman.

Đỗ Quốc BảoSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Baodo.

Trần Đình HiệpSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lưu Ly/Lưu 1.

Nguyễn Ngọc UyênSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Casablanca1911.

Lưu Ly (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lưu Ly.

Docteur RieuxSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Docteur Rieux.

Lê ThySửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Thy.

Mekong Bluesman (3), Lê Thy (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mekong BluesmanWikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Thy.

Nguyễn Ngọc Uyên (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Casablanca1911.

Bùi DươngSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Duongdttt.

vietnobleSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vietnoble.

Bùi Dương (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Duongdttt.

MylivephusiSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mylivephusi.

LiebesapfelSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Liebesapfel.

ConboSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Conbo.

Lưu Ly (3)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lưu Ly.

Bình GiangSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Bình Giang.

Mekong Bluesman (4)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mekong Bluesman.

LiftoldSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị không thành công/Liftold.

Prof MKSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Prof MK.

Et3rnal Drag^o^nSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Et3rnal Drag^o^n.

Thick thi sockSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thick thi sock.

ParisSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Paris.

Pharaoh AtemSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Pharaoh Atem.

SholokhovSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Sholokhov.

Magicknight94Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magicknight94/Lưu 1.

*khi người ta trẻ*Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/*khi người ta trẻ*.

Pharaoh Atem (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Pharaoh Atem.

MeotrangdenSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Meotrangden.

Trần Nguyễn Minh HuyMinh Tâm-T41-BCASửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy vs Minh Tâm-T41-BCA

ChubeoSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Chubeo.

Bác Tâm (2) và Bác DieuSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Minh Tâm-T41-BCA (2) vs Dieu2005.

Đề cử của Sí sọt.Sửa đổi

Danh sách bầu của Sí sọt bao gồm Trần Nguyễn Minh Huy (2), Ti2008, *khi người ta trẻ* (2)

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề cử của Sí sọt.

Bùi Thụy Đào NguyênSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Bùi Thụy Đào Nguyên.

Lưu Ly (4)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lưu Ly/4.

Trần Nguyễn Minh Huy (3)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy/3.

TranletuhanSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tranletuhan.

Việt ChiSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Việt Chi.

NewoneSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Newone/Lưu 1.

*khi người ta trẻ* (3)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/*khi người ta trẻ*/3.

Phá pháchSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Phá phách.

Trần Nguyễn Minh Huy (4)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy/4.

Future aheadSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Future ahead.

Ti2008 (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Ti2008/2.

Ti2008 (3)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Ti2008/3.

Các đề cử của TrongphuSửa đổi

Các đề cử của Trongphu bao gồm: Huy, AlleinStein, Phương Huy, Sholokhov (2), Prof MK (2), CNBH, Newone (2)

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Các đề cử của Trongphu.

TrongphuSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trongphu.

Con Trâu Mộng ToSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Con Trâu Mộng To.

Trần Thế VinhSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Thế Vinh.

Bùi Thụy Đào Nguyên (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Bùi Thụy Đào Nguyên/2.

Do Viet DungSửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Do Viet Dung.

LangtucodocSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Langtucodoc.

Phương Huy (2)Sửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Phương Huy (2).

Alphama (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Alphama/2.

ASửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/A

Các đề cử của Huy.Sửa đổi

Các đề cử của thành viên Huy bao gồm 11 thành viên: Chồng BàLaSát, Tnt1984, Dinhhoangdat, Sholokhov (3), Trongphu, Bùi Thụy Đào Nguyên (2), Phương Huy (3), Ti2008 (4), , Kien1980v, Jspeed1310.

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Các đề cử của thành viên Huy.

Huy (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Huy/2.

CNBH (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/CNBH/2.

Lê Hải HiệpSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Hải Hiệp.

Alphama (3)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Alphama/3.

Thienhau2003Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thienhau2003.

A (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/A (2).

NewoneSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Newone.

Ngomanh123Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Ngomanh123.