Đơn vị dẫn xuất

Đơn vị dẫn xuất là các đơn vị được dẫn ra từ các đơn vị cơ bản, chúng thường là tích nhiều đơn vị cơ bản với số mũ lũy thừa khác nhau.
Ví dụ đơn vị đo lực N: 1 N = 1 kg.m.s−2 = 1 kg.m/s2 từ các đơn vị cơ bản kg, ms.

Tham khảoSửa đổi