Trần Văn Thanh (chính khách Trung Quốc) – Theo ngôn ngữ khác