Vương cung thánh đường Thánh Phêrô – Theo ngôn ngữ khác