Điệu Hy Vương

trang định hướng Wikimedia

Điệu Hy Vương (chữ Hán: 悼僖王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa