Hoài Hy Vương

trang định hướng Wikimedia

Hoài Hy Vương (chữ Hán: 懷僖王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hay thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi