Bản mẫu:Xh-SDHL thay thế được/doc

Cách dùngSửa đổi

{{thế:SDHLTT|hình cũ=có/không}}

Tham số "hình cũ" dành cho những hình nào được tải lên trước ngày 13 tháng 7 năm 2006, khi đó hình sẽ bị xóa sau 2 ngày thay vì 7 ngày.