Chu Thái Tổ

trang định hướng Wikimedia

Người làm vua, xưng hiệu sửa

  1. Chu Thái Tổ Quách Uy - vua đầu tiên của nhà Hậu Chu thời Ngũ đại thập quốc
  2. Chu Thái Tổ Ngô Tam Quế thời Minh mạt Thanh sơ

Người không làm vua nhưng được truy tôn sửa

  1. Vũ Văn Thái - người tạo cơ sở hình thành nhà Bắc Chu thời Nam Bắc triều
  2. Võ Sĩ Hoạch, cha của Võ Tắc Thiên

Xem thêm sửa