Trần Thái Tổ

trang định hướng Wikimedia

Trần Thái Tổ có thể là:

  1. Trần Thái Tổ Trần Văn Tán, cha của Trần Cao Tổ Trần Bá Tiên thời Nam Bắc triều trong lịch sử Trung Quốc
  2. Trần Thái Tổ Trần Thừa, cha của Trần Thái Tông Trần Cảnh trong lịch sử Việt Nam