Lương Thái Tổ

trang định hướng Wikimedia

Lương Thái Tổ (chữ Hán:涼太祖 hoặc 梁太祖) trong Tiếng Việt có thể là những vị quân chủ nhà Lương sau:

  1. Lương Thái Tổ Trương Quỹ (sử gọi là Tiền Lương Thái Tổ) thời Ngũ Hồ thập lục quốc, cách gọi nhà Tiền Lương (前凉) này để phân biệt với Hậu Lương (後凉)
  2. Lương Thái Tổ Lã Quang (sử gọi là Hậu Lương Thái Tổ) thời Ngũ Hồ thập lục quốc, cách gọi nhà Hậu Lương (後凉) này để phân biệt với Tiền Lương (前凉)
  3. Lương Thái Tổ Lý Cảo (sử gọi là Tây Lương Thái Tổ) thời Ngũ Hồ thập lục quốc, cách gọi nhà Tây Lương (西涼) này để phân biệt với Bắc Lương (北凉) và Nam Lương (南凉) cùng thời
  4. Lương Thái Tổ Thư Cừ Mông Tốn (sử gọi là Bắc Lương Thái Tổ) thời Ngũ Hồ thập lục quốc, cách gọi Bắc Lương (北凉) này để phân biệt với Nam Lương (南凉) và Tây Lương (西涼) cùng thời
  5. Lương Thái Tổ Tiêu Thuận Chi, cha của Lương Vũ Đế Tiêu Diễn thời Nam Bắc triều
  6. Lương Thái Tổ Chu Ôn (sử gọi là Hậu Lương Thái Tổ) thời Ngũ đại thập quốc, cách gọi nhà Hậu Lương (後梁) này để phân biệt với nhà Nam Lương (南梁) thời Nam Bắc triều

Xem thêm sửa