Lương Thái Tông

trang định hướng Wikimedia

Lương Thái Tông trong Tiếng Việt có thể là một trong các vị vua trong lịch sử Trung Quốc sau:

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi