Danh sách Thân vương triều Thanh

bài viết danh sách Wikimedia

Hòa Thạc Thân vương (和硕亲王) gọi tắt Thân vương (亲王) là tước vị cao nhất dành cho tông thất nhà Thanh và quý tộc bộ Hồi, đồng thời là tước vị hạng thứ 2 cho quý tộc ngoại phiên Mông Cổ (hạng nhất là Hãn). Danh sách liệt kê Thân vương tông thất trong lịch sử nhà Thanh, bao gồm truy phong đến đoạt tước, ngoại phiên Thân vương (bao gồm ngoại phiên Thân vương Mông Cổ, Thân vương bộ Hồi). Quý tộc Tây Tạng trong nhà Thanh được phong cao nhất là Quận vương.

Thân vương Tông thất

sửa

Lên ngôi xưng Đế

sửa
 • Hòa Thạc Ung Thân vương (sau là Hoàng đế Ung Chính)
 • Hòa Thạc Bảo Thân vương (sau là Hoàng đế Càn Long)
 • Hòa Thạc Gia Thân vương (sau là Hoàng đế Gia Khánh)
 • Hòa Thạc Trí Thân vương (sau là Hoàng đế Đạo Quang)
Cha Quan hệ Phong hiệu Mẹ Dòng họ Niên đại Lăng mộ
Khang Hi Đế Hoàng tử thứ 4 Hòa Thạc Ung Thân vương Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu Ái Tân Giác La 1678 - 1735 Thái Lăng
Ung Chính Đế Hoàng tử thứ 4 Hòa Thạc Bảo Thân vương Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu Ái Tân Giác La 1735 - 1796 Dụ Lăng
Càn Long Đế Hoàng tử thứ 15 Hòa Thạc Gia Thân vương Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu Ái Tân Giác La 1760 - 1820 Xương Lăng
Gia Khánh Đế Hoàng tử thứ 2 Hòa Thạc Trí Thân vương Hiếu Thục Duệ Hoàng hậu Ái Tân Giác La 1782 - 1850 Mộ Lăng

Thế tập võng thế

sửa

Danh sách Thiết mạo tử vương

sửa
Cha Quan hệ Thụy hiệu Mẹ Dòng họ Niên đại
Nỗ Nhĩ Cáp Xích Hoàng tử thứ 2 Lễ Liệt Thân vương Đại Thiện Nguyên Phi Ái Tân Giác La 1583 - 1648
Hoàng tử thứ 14 Duệ Trung Thân vương Đa Nhĩ Cổn Hiếu Liệt Vũ Hoàng hậu 1612 - 1650
Hoàng tử thứ 15 Dự Thông Thân vương Đa Đạc Hiếu Liệt Vũ Hoàng hậu 1614 - 1649
Thư Nhĩ Cáp Tề Con trai thứ 6 Trịnh Hiến Thân vương Tế Nhĩ Cáp Lãng Không rõ 1599 - 1655
Hoàng Thái Cực Con trai trưởng Túc Vũ Thân vương Hào Cách Thanh Thái Tông Kế phi 1609 - 1648
Hoàng tử thứ 5 Thừa Trạch Dụ Thân vương Thạc Tắc Hoàng Thái Tông Trắc phi 1629 - 1655
Khang Hi Hoàng tử thứ 13 Di Hiền Thân vương Dận Tường Kính Mẫn Hoàng quý phi 1686 - 1730
Đạo Quang Hoàng tử thứ 6 Cung Trung Thân vương Dịch Hân Hiếu Tĩnh Thành Hoàng hậu 1833 - 1898
Hoàng tử thứ 7 Thuần Hiền Thân vương Dịch Hoàn Trang Thuận Hoàng quý phi 1840 - 1891
Miên Tính Con trai trưởng Khánh Mật Thân vương Dịch Khuông Không rõ 1838 - 1917

Giáng đẳng sau Thế tập võng thế

sửa

Giáng đẳng thừa tập

sửa

Truy phong

sửa
 • Vinh Thân vương
 • Đoan Thân vương (Thụy hiệu Đoan)
 • Hoài Thân vương (Thụy hiệu Hoài)
 • Triết Thân vương
Cha Quan hệ Thụy hiệu Mẹ Dòng họ Niên đại Lăng mộ
Thuận Trị Đế Hoàng tử thứ 4 Vinh Thân vương Hiếu Hiến Đoan Kính Hoàng hậu Ái Tân Giác La 1657-1658 -
Ung Chính Đế Hoàng tử trưởng Đoan Thân vương Hoằng Huy Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu Ái Tân Giác La 1697-1704 Tây Lăng
Hoàng tử thứ 8 Hoài Thân vương Phúc Huệ Đôn Túc Hoàng quý phi Ái Tân Giác La 1721-1728 Tây Lăng
Càn Long Đế Hoàng tử thứ 7 Triết Thân vương Vĩnh Tông Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu Ái Tân Giác La 1746-1747 -

Ngoại phiên Thân vương

sửa

Ngoại phiên Thân vương Mông Cổ

sửa

Dấu * là Thân vương Nhàn tản, còn lại là Thân vương Trát Tát Khắc.

Nội Trát Tát Khắc Mông Cổ

sửa
 • Triết Lí Mộc minh:
 • Tích Lâm Quách Lặc minh:
  • Ô Châu Mục Sấm Hữu dực kì Trát Tát Khắc Hòa Thạc Xa Thần Thân vương (Thủy tổ là Đa Nhĩ Tể - cháu đời thứ 18 của Thành Cát Tư Hãn)
 • Ô Lan Sát Bố Minh:
  • Khách Nhĩ Khách Hữu dực kì Trát Tát Khắc Hòa Thạc Đạt Nhĩ Hãn Thân vương

Ngoại Trát Tát Khắc Mông Cổ

sửa
 • Ngoại Mông Cổ:
  • Thổ Tạ Đồ Hãn bộ: Thổ Tạ Đồ Hãn bộ Hữu dực Tả kì Trát Tát Khắc Hòa Thạc Thân vương
  • Trại Âm Nặc Nhan bộ:
   • Trại Âm Nặc Nhan bộ kì Trát Tát Khắc Hòa Thạc Thân vương
   • Trại Âm Nặc Nhan bộ Trung tả dực Mạt kì Trát Tát Khắc Hòa Thạc Thân vương
  • Xa Thần Hãn bộ: Xa Thần Hãn bộ Tả dực Trung kì Trát Tát Khắc Hòa Thạc Thân vương
 • Tây Sáo Mông Cổ: A Lạp Thiện kỳ Trát Tát Khắc Hòa Thạc Thân vương
 • Khoa Bố Đa: Đỗ Nhĩ Bá Đặc Tiền Kì Trát Tát Khắc Hòa Thạc Thân vương
 • Tân Cương Mông Cổ: Bắc Lộ Cựu Thổ Nhĩ Hỗ Đặc Kì Bố Diên Đồ Trát Tát Khắc Hòa Thạc Thân vương

Hồi Bộ Thân vương

sửa
 • Cáp Mật Trát Tát Khắc Hòa Thạc Thân vương

Không tính ngoại phiên Thân vương

sửa

Tham khảo

sửa
 • Bách Dương. 《Trung Quốc Đế vương Hoàng hậu Thân vương Công chúa thế hệ lục 中国帝王皇后亲王公主世系录》. Nhà xuất bản Sơn Tây nhân dân.
 • Thanh sử cảo
 • Cao Văn Đức, Thái Chí Thuần. 《Mông Cổ thế hệ - 蒙古世系》. Nhà xuất bản Xã hội khoa học Trung Quốc.
 • Triệu Nhĩ Tốn. 《Thanh sử cảo·Phiên bộ thế biểu》. Trung Hoa thư cục.

Xem thêm

sửa