Hiếu Liệt Hoàng hậu

(Đổi hướng từ Hiếu Liệt hoàng hậu)

Hiếu Liệt Hoàng Hậu (chữ Hán:孝烈皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa