Kính Vương

trang định hướng Wikimedia

Kính Vương (chữ Hán 敬王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ: thiên tử hoặc chư hầu trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

 1. Thương Kính Vương
 2. Văn Lang Hùng Kính vương
 3. Cơ Tử Triều Tiên Trinh Kính vương
 4. Xuân Thu Chu Kính vương
 5. Chiến Quốc Tề Kính Vương
 6. Tây Hán Lương Kính vương
 7. Tây Hán Yên Kính vương
 8. Đông Hán Bắc Hải Kính vương
 9. Đông Hán Trần Kính vương
 10. Đông Hán Lương Kính vương
 11. Tây Tấn Ngô Kính vương
 12. Tây Tấn Cao Mật Kính vương
 13. Đông Tấn Tiều Kính vương
 14. Lưu Tống Tương Dương Hiếu Kính Vương (hoặc Tân An Hiếu Kính Vương và Thủy Bình Hiếu kính Vương) Lưu Tử Loan
 15. Lưu Tống Tề Kính Vương Lưu Tử Vũ (truy phong)
 16. Lương triều Tấn An Kính Vương (sau này đăng cơ trở thành Lương Kính Đế)
 17. Lưu Cầu Thượng Kính vương
 18. Minh triều Tần Kính vương
 19. Minh triều Huệ Kính vương
 20. Minh triều Chu Kính Vương
 21. Minh triều Đường Kính vương (sau được truy tôn là Minh Huệ Đế hoặc Kính Đế)
 22. Triều Tiên Ý Kính Vương Lý Sùng (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Hoài Giản Tuyên Túc Cung Hiển Ôn Văn Ý Kính Đại Vương, còn có các thụy hiệu khác như Hoài Giản Vương, Ý Kính Thế Tử hay Nghĩa Kính Thế Tử)
 23. Triều Tiên Chiêu Kính Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Chiêu Kính Chính Luân Lập Cực Thịnh Đức Hồng Liệt Chí Thành Đại Nghĩa Cách Thiên Hy Vận Cảnh Mệnh Thần Lịch Hoằng Công Long Nghiệp Hiển Văn Nghị Vũ Thánh Duệ Đạt Hiếu Đại Vương)
 24. Thanh triều Duệ Kính thân vương
 25. Thanh triều Bình Nam Kính thân vương

Xem thêm sửa