Khâu Phù Vưu Đê thiền vu

(Đổi hướng từ Khâu Phù Vưu Đê)

Khâu Phù Vưu Đê thiền vu (giản thể: 丘浮尤鞮单于; phồn thể: 丘浮尤鞮單于; bính âm: Qiūfúyóudīchányú ?-57, cai trị 56-57), thuộc Luyên Đê thị, tên là "Mạc", là con trai của Ô Châu Lưu Nhược Đê thiền vu của Hung Nô, ban đầu là Tả Hiền Vương. Năm Kiến Vũ Trung Nguyên thứ 1 (56) thời Đông Hán, Hải Lạc Thi Trục Đê thiền vu mất, không có người thừa kế nên Khâu Phù Vưu Đê lên làm thiền vu của Nam Hung Nô, năm sau thì mất.

Khâu Phù Vưu Đê
丘浮尤鞮
Thiền vu Nam Hung Nô
Nhiệm kỳ
56─57
Tiền nhiệmHải Lạc Thi Trục Đê
Kế nhiệmY Phạt Vu Lự Đê
Thông tin cá nhân
Mất56
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Ô Châu Lưu Nhược Đê thiền vu
Anh chị em
Hải Lạc Thi Trục Đê thiền vu, Y Phạt Vu Lự Đê thiền vu
Hậu duệ
Khâu Trừ Xa Lâm Đê thiền vu
Tiền vị:
Hải Lạc Thi Trục Đê
Thiền vu Nam Hung Nô
5657
Kế vị:
Y Phạt Vu Lự Đê
Nam Hung Nô thiền vu
Hải Lạc Thi Trục Đê / Khâu Phù Vưu Đê / Y Phạt Vu Lự Đê / Hải Đồng Thi Trục Hầu Đê / Khâu Trừ Xa Lâm Đê / Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê / Y Đồ Vu Lư Đê / Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê / An Quốc / Đình Độc Thi Trục Hầu Đê / Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê / Ô Kê Hầu Thi Trục Đê / Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Khuyết / Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu / Y Lăng Thi Trục Tựu / Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Hô Chinh / Khương Cừ / Trì Chí Thi Trục Hầu / Tu Bặc Cốt Đô Hầu
Tự lập hoặc không được thừa nhận
Thúc Kiện / Xa Nữu / Tu Bốc Cốt Đô Hầu

Tham khảo sửa